DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 0236.3733.590 - Email: k.moitruong@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.151.135
Email: ndhuan@dut.udn.vn

 

2

PHAN NHƯ THÚC
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.551.790
Email: pnthuc@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ AN
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.322.226
Email: npqan@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ THU HƯỜNG
Kỹ sư
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0914.282.847
Email: ltthuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

1

LÊ NĂNG ĐỊNH
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.538.884
Email: lndinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG NGỌC ÂN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.468.463
Email: hnan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN DƯƠNG QUANG CHÁNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0974.858.587
Email: ndqchanh@dut.udn.vn

 

4

DƯƠNG GIA ĐỨC
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0989.221.553
Email: dgduc@dut.udn.vn

 

5

MAI THỊ THÙY DƯƠNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 083.6969.274
Email: mttduong@dut.udn.vn

 

6

TRẦN VŨ CHI MAI
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.000.414
Email: tvcmai@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

8

 

TRẦN HÀ QUÂN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0793.241.451
Email: thquan@dut.udn.vn

 

9

TRẦN VĂN QUANG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.503.376
Email: tvquang@dut.udn.vn

 

10

LÊ THỊ XUÂN THÙY
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.943.889
Email: ltxthuy@dut.udn.vn

 

11

PHAN THỊ KIM THỦY
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.716.147
Email: ptkthuy@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1

LÊ PHƯỚC CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.140.685
Email: lpcuong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ AN
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.322.226
Email: npqan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.151.135
Email: ndhuan@dut.udn.vn

 

4

VÕ DIỆP NGỌC KHÔI
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0931.915.823
Email: vdnkhoi@dut.udn.vn

 

5

PHẠM ĐÌNH LONG
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0916.878.712
Email: pdlong@dut.udn.vn

 

6

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.379.705
Email: ttmphuong@dut.udn.vn

 

7

HỒ HỒNG QUYÊN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.423.246
Email: hhquyen@dut.udn.vn

 

8

LÊ HOÀNG SƠN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.426.456
Email: lhson@dut.udn.vn

 

9

PHẠM THỊ KIM THOA
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0328.867.777
Email: ptkthoa@dut.udn.vn

 

10

PHAN NHƯ THÚC
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.551.790
Email: pnthuc@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (MT)

1

 

HOÀNG HẢI
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.211.102
Email: hhai@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (MT)

THỈNH GIẢNG (MT)

1

 

NGUYỄN THỊ LÊ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.157
Điện thoại DĐ: 0962.224.933

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.