DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN - Điện thoại: 0236.3737.869 - Email: k.qlda@dut.udn.vn

1

NGÔ NGỌC TRI
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.506.677
Email: trinn@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ HẢI LÝ
Chuyên viên
Giáo vụ thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0936.299.060
Email: nthly@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1

HUỲNH NHẬT TỐ
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý công nghiệp

Điện thoại DĐ: 0935.555.311
Email: hnto@dut.udn.vn

 

2

 

LÊ THỊ HUỲNH ANH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0367.546.193

 

3

NGUYỄN THỊ CÚC
KS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.733.617
Email: cucnguyen@dut.udn.vn

 

4

HỒ DƯƠNG ĐÔNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.379.784
Email: hddong@dut.udn.vn

 

5

TRẦN THỊ HOÀNG GIANG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0982.295.416
Email: tthgiang@dut.udn.vn

 

6

ĐÀM NGUYỄN ANH KHOA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.030.560
Email: dnakhoa@dut.udn.vn

 

7

 

NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0985.568.748
Email: nhnguyen@dut.udn.vn

 

8

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

9

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0978.470.601
Email: ntpquyen@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG THƯ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.620.897
Email: ndhthu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

1

TRẦN THANH BÌNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Email: ttbinh@dut.udn.vn

 

2

TRƯƠNG QUỲNH CHÂU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.922.319
Email: tqchau@dut.udn.vn

 

3

MAI ANH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.396
Email: maduc@dut.udn.vn

 

4

TRẦN ĐỨC HỌC
TS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0988.922.999
Email: tdhoc@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THANH HUYỀN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.985.517
Email: huyendt@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.881.711
Email: nttnguyen@dut.udn.vn

 

7

HỒ THỊ KIỀU OANH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.080.227
Email: hothikieuoanh@dut.udn.vn

 

8

TRƯƠNG NGỌC SƠN
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.893.099
Email: tnson@dut.udn.vn

 

9

PHẠM THỊ TRANG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.660.579
Email: pttrang@dut.udn.vn

 

10

NGÔ NGỌC TRI
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.506.677
Email: trinn@dut.udn.vn

 

11

HUỲNH THỊ MINH TRÚC
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.170.901
Email: htmtruc@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (QLDA)

1

PHẠM ANH ĐỨC
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.452.678
Email: paduc@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (QLDA)

1

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (QLDA)

1

VÕ QUANG BẰNG
Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.412.242

 

2

 

TRẦN THỊ BẠCH ĐIỆP
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.361.817
Email: ttbdiep@dut.udn.vn

 

3

 

PHẠM THỊ NGHIÊN
Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0948.157.600

 

4

 

PHẠM TIÊN PHONG
ThS, Thỉnh giảng

Điện thoại DĐ: 0905.100.713
Email: phamtienphong@gmail.com

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.