DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA KIẾN TRÚC - Điện thoại: 0236.3841.823 - Email: kientruc@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ANH TUẤN
PGS. TS. KTS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.505.032
Email: natuan1@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.145.945
Email: nxtrung@ud.edu.vn

 

3

LÊ THỊ NGỌC HIỀN
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0932.577.585
Email: ltnhien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ HIỀN
Chuyên viên
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0979.030.720
Email: nthien@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC

1

LÊ MINH SƠN
TS. KTS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.445.445
Email: leminhson@hotmail.com

 

2

TRƯƠNG PHAN THIÊN AN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.211.185
Email: tptan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN NGỌC BÌNH
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.090.333
Email: nnbinh@dut.udn.vn, binhkts@gmail.com

 

4

LÊ TRƯƠNG DI HẠ
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.070.008
Email: ltdiha@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ HIỀN
Chuyên viên
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0979.030.720
Email: nthien@dut.udn.vn

 

6

ĐOÀN TRẦN HIỆP
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.516.716
Email: tranhiepdngcom

 

7

 

ĐẶNG NGỌC THẢO LINH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0815.835.999
Email: dntlinh@dut.udn.vn

 

8

 

DƯƠNG HƯNG MINH
ThS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0905.243.446
Email: dhminh@dut.udn.vn

 

9

PHAN ÁNH NGUYÊN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.818.195
Email: panguyen@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN ANH TUẤN
PGS. TS. KTS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.505.032
Email: natuan1@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUY HOẠCH

1

LÊ PHONG NGUYÊN
TS. KTS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Quy hoạch
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.505.906
Email: lpnguyen@dut.udn.vn

 

2

LÊ THỊ KIM DUNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.150.826
Email: ltkdung@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGUYỄN SONG HẠ
ThS, Giảng viên tập sự

Điện thoại DĐ: 0905.606.946
Email: tnsha@dut.udn.vn

 

4

ĐỖ HOÀNG RONG LY
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.922.966
Email: dhrly@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN HỒNG NGỌC
TS. KTS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0969.896.543
Email: nhngoc@dut.udn.vn, ngocfulbright@ yahoo.com

 

6

TRẦN VĂN TÂM
ThS. Họa sĩ, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.040.141
Email: tvtam@ dut.udn.vn

 

7

VŨ PHAN MINH TRANG
CN, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.474.479
Email: vpmtrang@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.145.945
Email: nxtrung@ud.edu.vn

 

9

 

NGUYỄN KHÁNH TỨ
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0918.761.845
Email: nktu@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (KT)

1

PHAN BẢO AN
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.090.500
Email: pban@ac.udu.vn, pban@.dut.udn.vn

 

2

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.131.777
Email: tvhung@dut.udn.vn, tohungkts@gmail.com

 

3

TRẦN ĐỨC QUANG
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.044.466
Email: ducquangdng@hotmail.com

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.