DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - Điện thoại: 0236.3740.719 - Email: csvc.dhbk@dut.udn.vn

1

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

2

HUỲNH TẤN TIẾN
TS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.352.119
Email: httien@dut.udn.vn

 

TỔ VĂN PHÒNG - Điện thoại: 0236.3740.719

1

HUỲNH DỌNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0935.580.190
Email: hdong@dut.udn.vn

 

2

LÊ MAI THANH HOÀNG
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0774.527.027
Email: mthoang@dut.udn.vn

 

3

PHAN HỮU PHÁT
ThS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0935.777.697
Email: phphat@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN NGỌC THANH
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0905.659.335
Email: nnthanh@dut.udn.vn

 

5

PHAN THỊ NHƯ TRANG
CN, Kế toán tài sản

Điện thoại DĐ: 0905.192.453
Email: ptntrang@dut.udn.vn

 

TỔ PHỤC VỤ GIẢNG ĐƯỜNG - Điện thoại: Khu B-C: 0236.3730.060; Khu E: 0236.3841.227; Khu F: 0236.3733.086; Khu H-PFIEV: 0236.3731.482

1

 

NGUYỄN THỊ KHƯƠNG ÁNH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.836.060
Email: ntkanh@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THỊ HOA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0906.506.129
Email: tthoa@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ LỆ
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0774.466.919

 

4

TRẦN THỊ NHÂM
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0362.801.690
Email: ttnham@dut.udn.vn

 

5

 

NGUYỄN THỊ TÂN

Điện thoại DĐ: 0121.4542.462

 

6

BÙI THỊ THÁI
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.558.769

 

7

NGUYỄN THỊ THANH THÚY
CN, Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0977.320.921

 

8

NGUYỄN THỊ VIỆT
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0384.392.522
Email: ntviet1@dut.udn.vn

 

9

 

VÕ THỊ XUYẾN

Điện thoại DĐ: 0168.6252.983

 

10

NGUYỄN THỊ YẾN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.357.951
Email: ntyen@dut.udn.vn

 

TỔ ĐIỆN NƯỚC - Điện thoại: 0236.3730.058

1

NGUYỄN VĂN TUẤN (CSVC)
KS, Kỹ sư
Tổ trưởng Tổ Điện nước

Điện thoại DĐ: 0914.468.408

 

2

NGUYỄN NGÀ
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0987.662.615

 

3

TRƯƠNG VĂN THU
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0705.994.831
Email: tvthu@dut.udn.vn

 

4

LƯƠNG SƠN TÙNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0355.460.678
Email: lstung@dut.udn.vn

 

5

HỒ QUẢNG VIỆT
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0919.535.275
Email: hqviet@dut.udn.vn

 

TỔ QUẢN TRỊ - CÂY CẢNH - Điện thoại: 0236.3736.946

1

HỒ VĂN LY
KS, Kỹ sư
Tổ trưởng Tổ Quản trị - Cây cảnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.512.528
Email: hvly@dut.udn.vn

 

2

 

NGUYỄN VĂN HOÀNG
Nhân viên
Tổ phó Tổ Quản trị - Cây cảnh

Điện thoại DĐ: 0934.876.464
Email: nvhoang@dut.udn.vn

 

3

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0987.078.447
Email: ttnanh@dut.udn.vn

 

4

 

NGUYỄN VĂN BẢY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 035.8303.804
Email: nvbay@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN HƯNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 077.4436.093
Email: nvhung1@dut.udn.vn

 

6

 

TRƯƠNG THỊ NGA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0935.373.401
Email: ttnga1@dut.udn.vn

 

7

 

NGUYỄN DUY PHƯỚC
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 033.3623.414

 

8

NGÔ THỊ ÁNH PHƯỢNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 036.5492.251

 

9

 

PHAN THỊ THỦY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.222.853
Email: ptthuy@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.