DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - ĐIỆN LẠNH - Điện thoại: 0236.3842.366 - Email: khoacnndl@dut.udn.vn

1

TRẦN THANH SƠN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0975.056.688
Email: ttson@dut.udn.vn

 

2

HUỲNH NGỌC HÙNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.084.550
Email: hnhung@dut.udn.vn, hn_hung@yahoo.com

 

3

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Trường ĐHBK, Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

4

HỒ HOÀNG QUỲNH NHƯ
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.006.124
Email: hhqnhu@dut.udn.vn, quynhnhunhiet@gmail.com

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT

1

THÁI NGỌC SƠN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở Kỹ Thuật Nhiệt
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.164.949
Email: tnson@dut.udn.vn, thaingocson@gmail.com

 

2

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Trường ĐHBK, Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

3

 

HOÀNG DƯƠNG HÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.503.583
Email: hdhung@gmail.com

 

4

HUỲNH NGỌC HÙNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.084.550
Email: hnhung@dut.udn.vn, hn_hung@yahoo.com

 

5

BÙI THỊ HƯƠNG LAN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.123.951
Email: bthlan@dut.udn.vn, bthlan1509@gmail.com

 

6

TRẦN THỊ MỸ LINH
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0979.036.083
Email: ttmlinh@dut.udn.vn, tranmylinh85dn@gmail.com

 

7

PHAN ĐỨC TRỌNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0972227415
Email: pdtrong@dut.udn.vn, trongpdt.gs@gmail.com

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

1

NGUYỄN THÀNH VĂN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.503.129
Email: ntvan@dut.udn.vn, polycodng@gmail.com

 

2

VÕ CHÍ CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.856.567
Email: vcchinh@dut.udn.vn, vochichinhdhbk@gmail.com

 

3

LÊ THỊ CHÂU DUYÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.234.342
Email: lcduyen@dut.udn.vn, lechauduyen@gmail.com

 

4

NGÔ PHI MẠNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.560.171
Email: npmanh@dut.udn.vn, manhnguyen4188@gmail.com

 

5

 

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0372.235.295

 

BỘ MÔN THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG

1

PHẠM DUY VŨ
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.412.513
Email: pdvu@dut.udn.vn, phamduyvubk@gmail.com

 

2

HOÀNG NGỌC ĐỒNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.453.395
Email: hndong@dut.udn.vn, Hoangngocdong29@gmail.com

 

3

NGUYỄN QUỐC HUY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0972.940.849
Email: nqhuy@dut.udn.vn, quochuybkdn@gmail.com

 

4

NGUYỄN ĐỨC MINH
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0982.175.805
Email: ndminh@dut.udn.vn, ndminhbk@gmail.com

 

5

TRẦN THANH SƠN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0975.056.688
Email: ttson@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (NHIỆT)

1

 

PHAN QUÍ TRÀ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0935.060.066
Email: phanquitra@yahoo.com

 

THỈNH GIẢNG (NHIỆT)

1

 

NGUYỄN BỐN
PGS. TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.083.777

 

2

PHẠM THANH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.069.974
Email: pthanh@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.