DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA HÓA - Điện thoại: 0236.3842.743 - Email: k.hoa@dut.udn.vn

1

ĐẶNG MINH NHẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.486.813
Email: dmnhat@dut.udn.vn

 

2

ĐOÀN THỊ THU LOAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.884.986
Email: Dttloan2001@yahoo.com

 

3

HỒ VIẾT THẮNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0353.060.154
Email: hvthang@dut.udn.vn

 

4

 

ĐOÀN NGỌC MỸ DUYÊN
Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0906.096.690
Email: dnmduyen@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.719.599
Email: nttloan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU

1

DƯƠNG THẾ HY
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ Hóa học và Vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0916.349.834
Email: dthy@dut.udn.vn

 

2

PHAN THẾ ANH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.477.482
Email: ptanh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.077.484
Email: nvdung@dut.udn.vn

 

4

VÕ THỊ THU HIỀN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.881.890
Email: thuhien08h@gmail.com

 

5

 

NGUYỄN MINH HOÀNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0120.312.713
Email: nmhoang@dut.udn.vn

 

6

ĐOÀN THỊ THU LOAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.884.986
Email: Dttloan2001@yahoo.com

 

7

PHẠM CẨM NAM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.873.154
Email: camnamp@yahoo.com

 

8

DƯƠNG THỊ HỒNG PHẤN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0126.660.9017
Email: dthphan@dut.udn.vn

 

9

 

NGUYỄN KIM SƠN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0903.553.919
Email: nkson@dut.udn.vn

 

10

HỒ VIẾT THẮNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0353.060.154
Email: hvthang@dut.udn.vn

 

11

 

PHẠM NGỌC TÙNG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.670.950
Email: pntung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

LÊ LÝ THUỲ TRÂM
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ Sinh học
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.222.724
Email: lttram@dut.udn.vn

 

2

BÙI XUÂN ĐÔNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0936.036.051
Email: xdbui@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU
TS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.828.010
Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn

 

4

 

TẠ NGỌC LY
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0918.207.403
Email: tnly@cb.dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN HOÀNG MINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0961.544.787
Email: nhminh@dut.udn.vn

 

6

ĐOÀN THỊ HOÀI NAM
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.134.818
Email: dthnam@dut.udn.vn

 

7

PHẠM THỊ KIM THẢO
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0199.214.3519
Email: ptkthao@dut.udn.vn

 

8

VÕ CÔNG TUẤN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.154.828
Email: vctuan@dut.udn.vn

 

9

NGÔ THÁI BÍCH VÂN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.922.510
Email: ntbvan@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN THỊ MINH XUÂN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.015.110
Email: ntmxuan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1

 

MẠC THỊ HÀ THANH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công Nghệ Thực phẩm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.156.560
Email: mththanh@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ LAN ANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0969.014.042
Email: ntlanh@dut.udn.vn

 

3

BÙI VIẾT CƯỜNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0972.726.809
Email: bvcuong@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH ĐỨC
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0989.636.204
Email: hduc@dut.udn.vn

 

5

TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại DĐ: 0914.190.902
Email: tmhanh@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0973.113.767
Email: nxhoang@dut.udn.vn

 

7

PHẠM THỊ HƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.388.587
Email: pthuong@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.719.599
Email: nttloan@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.873.198
Email: ntmnguyet@dut.udn.vn

 

10

ĐẶNG MINH NHẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.486.813
Email: dmnhat@dut.udn.vn

 

11

 

NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0989.205.588
Email: ntdphuong@dut.udn.vn

 

12

 

TẠ THỊ TỐ QUYÊN
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0935.337.085
Email: tttquyen@dut.udn.vn

 

13

 

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO
ThS, Giảng viên

Email: ntpthao@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN THỊ LÊ THOA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0510.388.9095
Email: ntlthoa@dut.udn.vn

 

15

ĐÀO THỊ ANH THƯ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.803.777
Email: dtathu@dut.udn.vn

 

16

TRẦN THẾ TRUYỀN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.083.009
Email: tttruyen@dut.udn.vn

 

17

 

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0983.135.720
Email: anhtuyetsh@gmail.com

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT DẦU KHÍ

1

TRƯƠNG HỮU TRÌ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Dầu khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.445.199
Email: thtri@dut.udn.vn

 

2

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC
ThS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 070 3441489
Email: nttngoc@dut.udn.vn

 

3

PHAN THANH SƠN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.982.949
Email: ptson@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH THỊ THANH THẮNG
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.909.815
Email: httthang@dut.udn.vn

 

5

LÊ NGỌC TRUNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.756.923
Email: lntrung@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN ĐÌNH MINH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.350.645
Email: ndmtuan@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.144.369
Email: nttxuan@dut.udn.vn

 

8

LÊ THỊ NHƯ Ý
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.157.779
Email: ltnhuy@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (HÓA)

1

 

ĐẶNG ĐỨC LONG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0164.373.3070
Email: ddlong@dut.edu.vn

 

2

 

TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0914.240.345
Email: tlbtram@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (HÓA)

1

NGUYỄN THANH BÌNH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.428.151
Email: thb.nguyen@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng PT Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.743.565
Email: ntdhang@dut.udn.vn

 

3

 

PHAN THỊ THÚY HẰNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

5

PHẠM THỊ ĐOAN TRINH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0909.705.053
Email: trinh.pham@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (HÓA)

1

LÊ MINH ĐỨC
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.858.715
Email: lmduc@dut.udn.vn

 

2

 

PHẠM ĐÌNH HOÀ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.001.775
Email: pdhoa@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ LAN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.282.829
Email: melanthao@yahoo.com.vn

 

4

 

TRẦN XUÂN NGẠCH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.507.761
Email: txngach@dut.udn.vn

 

5

 

PHAN THỊ BÍCH NGỌC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0904.328.023
Email: ptbngoc@dut.udn.vn

 

6

 

LÊ XUÂN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.137.773

 

7

TRẦN THỊ XÔ
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.084.893
Email: tranthixo@gmail.com

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.