DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - Điện thoại: 0236.3740.718 - Email: ttpc.dhbk@dut.udn.vn

1

TRẦN DIỄM THI
CN, Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng PT Phòng Thanh tra Pháp chế

Điện thoại DĐ: 0905.028.629
Email: tdthi@dut.udn.vn

 

2

LÊ THỊ THANH THU
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0824.058.557
Email: lttthu@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0368.861.069
Email: ntpthuy@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.