Cơ cấu tổ chức

Danh sách cán bộ viên chức trong Ban chủ nhiệm, giáo vụ và thư ký khoa:

Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm

PGS.TS. Đặng Minh Nhật

Phó Trưởng khoa

ThS.GVC Lê Ngọc Trung

Giáo vụ Khoa

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

Thư ký khoa

Nguyễn Thị Kim Loan

Danh sách cán bộ viên chức Bộ môn Công nghệ hóa học và Vật liệu:

Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng

Giảng viên

TS. Dương Thế Hy

Giảng viên

TS. Phan Thế Anh

Giảng viên

TS. Phạm Ngọc Tùng

Giảng viên

TS. Hồ Viết Thắng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Hoàng, NCS

Giảng viên

ThS. Dương Thị Hồng Phấn, NCS

Giảng viên

ThS. Phan Thị Thúy Hằng, NCS

Giảng viên

ThS. GVC Nguyễn Dân

Giảng viên thực hành

KS.  Nguyễn Kim Sơn

Giảng viên thực hành

KS. Võ Thị Thu Hiền

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ CN

PGS.TS Phạm Cẩm Nam

Trưởng phòng TC-HC

PGS.TS Lê Minh Đức

Danh sách cán bộ viên chức Bộ môn Công nghệ hóa học – Dầu và khí:

Trưởng Bộ môn

TS. Đặng Thị Kim Hoàng

Giảng viên

TS. Lê Thị Như Ý

Giảng viên

TS. Trương Hữu Trì

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giảng viên

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

Giảng viên

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

ThS. Phan Thanh Sơn, NCS

Giảng viên thực hành

ThS. Phan Mạnh Duy

Giảng viên thực hành

KS. Huỳnh Thị Thanh Thắng

Phó Trưởng phòng Đào tạo

TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Trưởng phòng KHCN&HTQT

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm

Danh sách cán bộ viên chức Bộ môn Công nghệ thực phẩm:

Trưởng Bộ môn

PGS.TS  Đặng Minh Nhật

Giảng viên

PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Trúc Loan

Giảng viên

ThS. Nguyễn Xuân Hoàng, NCS

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Hương, NCS

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Đông Phương, NCS

Giảng viên

ThS. Nguyễn Trần Phương Thảo, NCS

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Lê Thoa, NCS

Giảng viên

ThS. Đào Thị Anh Thư, NCS

Giảng viên

ThS. GVC Trần Thế Truyền

Giảng viên

ThS. Bùi Viết Cường

Giảng viên thực hành

KS. Huỳnh Đức

Giảng viên thực hành

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Danh sách cán bộ viên chức Bộ môn Công nghệ sinh học:

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Lý Thùy Trâm

Giảng viên

TS. Bùi Xuân Đông

Giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Minh

Giảng viên

ThS. Tạ Ngọc Ly, NCS

Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, NCS

Giảng viên

ThS. Đoàn Thị Hoài Nam

Giảng viên

ThS. Ngô Thái Bích Vân, NCS

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân, NCS

Giảng viên thực hành

ThS. Võ Công Tuấn

Giảng viên thực hành

ThS. Phạm Thị Kim Thảo