DHBK

Lịch sử phát triển

06/04/2017 13:28

Khoa Hoá được thành lập năm 1978 trên cơ sở Bộ môn Hoá Đại cương của thời kỳ đầu thành lập trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hiện nay khoa có 54 cán bộ công chức, trong đó có 06 Phó Giáo sư, 12 Giảng viên chính, 01 Tiến sĩ Khoa học, 11 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ.


CÁC THÔNG TIN KHÁC