DHBK

Thông tin hợp tác quốc tế

06/10/2020 10:15

STT

Tên đơn vị/doanh nghiệp

Logo đơn vị

Nội dung hợp tác

Ghi chú

1

Bogor University, Indonesia

 

Trao đổi giảng viên và sinh viên

 

2

Fukui University, Japan

Hợp tác trao đổi sinh viên quốc tế

Đã có MOU với ĐHĐN; chuẩn bị có MOU mới với ĐHBK

3

Swinburne University, Australia

 Tiếp nhận SV quốc tế từ ĐH Swinburne cùng học tập với SV CNTP trong 2 năm 2019,2020 tại ĐH BK

 Tăng sách

 Hợp tác nghiên cứu

Ký kết biên bản hợp tác giữa ĐHBK và ĐH Swinburne về trao đổi NCKH của SV và GV 

 

4

Yokohama National University, Japan

Hợp tác trao đổi sinh viên quốc tế

Tổ chức hội thảo

 

5

HONYWELL UOP, USA

Thỉnh giảng chuyên đề

Tiếp nhận 1 sinh viên thực tập 2 tháng tại Mỹ

Trao 5 học bổng cho sinh viên hang năm, trị giá 500 usd/suất

Chia sẻ các tài liệu giảng dạy

Đã triển khai MOU, từ năm 2017 đến nay

 

6

DongA University, Korea

Hợp tác nghiên cứu

Trao đổi sinh viên

 

7

Umea University,Sweden

-Tiếp nhận sinh viên học thạc sỹ