DHBK

Danh mục Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học ngành Kỹ thuật Dầu khí

08/06/2020 08:45

STT

Tên đề tài

Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện

Lớp

GVHD

Ghi chú

NĂM 2016

1

Nghiên cứu sử dụng dung môi rượu nhẹ tổng hợp tiền chất VOHPO4.0.5H2O từ VOPO4.2H2O bằng phương pháp thủy nhiệt

Nguyễn Gia Ngọc

Nguyễn Thị Lên

12H5

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

2

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác VPO bằng phương pháp thủy nhiệt một giai đoạn

Nguyễn Đức Tuấn Ngọc

 Nguyễn Thị Kiều Duyên

13H5

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

3

Nghiên cứu biến tính TiO2 nano ống để lưu trữ benzotriazole, ứng dụng cho lớp phủ chống ăn mòn

Phan Văn Mỹ, Nguyễn Văn Phước

12H5

TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

 

4

Nghiên cứu khả năng ứng dụng bentonite và zeolite thải của nhà máy lọc dầu dung quất làm vật liệu tinh lọc biogas

Nguyễn Đặng Duy Thảo, Hồ Ngọc Thành

12H5

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

5

Nghiên cứu tổng hợp nano canxi oxit định hướng làm xúc tác

Cho phản ứng tổng hợp dầu ăn phế thải thành

Nhiên liệu sinh học biodiesel

Đoàn Thị Dung, Hoàng Văn

Thiện

13H5

TS. Đặng Kim Hoàng

 

6

Nghiên cứu tổng hợp oxit mangan cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn isopropanol

 

Nguyễn Thị Tâm An

Trương Vũ Tấn Linh

Trần Đình Tuấn

13H5

13H5

14H5

ThS. Phan Mạnh Duy

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn 

 

NĂM 2017

1

Nghiên cứu chuyển hóa n-butane thành maleic anhydride nhẹ trên xúc tác VPO

Nguyễn Quốc Huy*

13H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

Nguyễn Hữu Văn

14H5

 

2

Tổng hợp xúc tác VPO cho phản ứng oxy hóa chọn lọc trong pha lỏng

Nguyễn Đức Tuấn Ngọc*

Nguyễn Thị Kiều Duyên

13H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

3

Nghiên cứu tổng hợp oxit kim loại chuyển tiếp cấu trúc 3D ứng dụng trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluene

Trương Vũ Tấn Linh*

Nguyễn Thị Tâm An

13H5

 

Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

4

Nghiên cứu tổng hợp Mn3O4 và MnOOH bằng phương pháp thủy nhiệt oxy hóa khử

Mai Chí Đại*

Trần Đình Tuấn

14H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

Võ Hữu Hải

Hồ Văn Thịnh

15H5

 

5

Nghiên cứu tổng hợp oxit hỗn hợp trên cơ sở mangan-niken oxide

Thân Ngọc Miên Thảo*

 

14H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

 

6

Nghiên cứu màng bọc thực phẩm trên cơ sở vật liệu poly(vinyl alcohol)

Võ Văn Phước/Võ Thị Hoà

14H14/16H5

Phạm Thị Đoan Trinh

 

7

Tổng hợp và định hình đồng thời vật liệu carbon có cấu trúc nano trên các chất mang có cấu trúc

Huỳnh Phong

Hồ Đặng Đức Phước

13H5

Trương Hữu Trì

 

8

Nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ cá phế thải và phân tích các tính chất đặc trưng

Nguyễn Phước Thảo*

Võ Thị Thủy

14H5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

9

Nghiên cứu cân bằng pha của hệ MeOH- Alkyl ester – Glycerol bằng phần mềm Aspen Plus

Trần Việt *

Lưu Thị Ánh Trinh

14H5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

NĂM 2018

1

Tổng hợp oxit kim loại hỗn hợp Mn-Cu cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluene

Mai Chí Đại

Trần Đình Tuấn

14H5

14H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

 Quy trình phản ứng

2

Tổng hợp vật liệu nano composite C-CNF từ ethanol

Lê Đức Ngưu

Nguyễn Thanh Hùng

14H5

Trương Hữu Trì

Nguyễn Đình Lâm

 

3

Nghiên cứu sử dụng phần mềm CRM để đánh giá an toàn trong lưu trữ hóa chất

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc (Nhóm trưởng)

Nguyễn Thị Hiền

14H5

Đặng Kim Hoàng

Báo cáo

4

Nghiên cứu biến đổi pha tinh thể của vật liệu TiO2 – Đánh giá hoạt tính quang hóa

1. Lê Thị Trí

2. Ngô Viết Trí Minh

15H5

Nguyễn Thị Diệu Hằng

Các sản phẩm TiO2 có thành phần pha tinh thể và hoạt tính quang hóa khác nhau

5

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Aloha đánh giá an toán trong quá trình tồn chứa LPG

Phan Tú Tài

Phan Xuân Tư

16H5

Đặng Kim Hoàng

Báo cáo

6

Nghiên cứu các điều kiện tổng hợp biodiesel từ mỡ cá phế thải và đánh giá các đặc trưng của biodiesel

Nguyễn Phước Thảo

Võ Thị Thủy

14H5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Mẫu Biodiesel thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng và báo cáo đánh giá

7

Nghiên cứu thu hoạch vi tảo Chlorella vulgaris bằng phương pháp keo tụ-điện phân-tuyển nổi

Ngô Phi Đờ Rim

Nguyễn Nhật Cường

Nguyễn Quốc Vương

14H5

15H5

17H5CLC

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Báo cáo thực nghiệm khảo sát các điều kiện thu hoạch sinh khối vi tảo bằng phương pháp keo tụ điện phân tuyển nổi và thiết kế hệ thống thu hoạch

NĂM 2019

1

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu hoạch sinh khối vi tảo theo công nghệ ECF.

Nguyễn Nhật Cường

 

15H5

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Hệ thống thu hoạch có hiệu quả thu hồi đến 90% lượng sinh khối

2

Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ nuôi trồng vi tảo

Nguyễn Thị Hồng Hà

Nguyễn Quốc Vương

 

16H5

17H5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Các chỉ tiêu nước thải và điều kiện xử lý.

3

Nghiên cứu cơ chế xử lý biogas bằng vật liệu hấp phụ bentonite và zeolite thải

Hồ Minh Tú

Nguyễn Văn Tĩnh

18H5

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Hiệu quả xử lý biogas của hỗn hợp, các đặc trưng của vật liệu hấp phụ và cơ chế

4

Nghiên cứu xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs bằng phương pháp sử dụng xúc tác dị thể trên các oxit kim loại chuyển tiếp

Hồ Văn Thịnh*

Nguyễn Thị Thúy Vân

15H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

Quy trình kiểm tra

5

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa để xử lý hợp chất hữu cơ trong nước

Lê Văn Chiến*, Lê Tấn Hiếu

15H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

Xúc tác

6

Nghiên cứu hoạt tính xúc tác VPO cho phản ứng oxi hóa chọn lọc n-butane thành anhydride maleic

Phan Văn Hậu

15H5

Nguyễn Đình Minh Tuấn

Quy trình kiểm tra

7

Nghiên cứu tổng hợp nano composite C-CNF

Nguyễn Nhật Quang

15H5

Trương Hữu Trì

Tổng hợp và gắn được carbon nano sợi trên xốp carbon

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp lên hiệu suất và chất lượng sản phẩm thu được