DHBK

Phân công trách nhiệm

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN TRONG KHOA HÓA 2015-2019

I. Ban Chủ nhiệm Khoa

1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Khoa

- Phụ trách chung các mặt hoạt động trong khoa (đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên, quan hệ quốc tế v.v…).

- Phụ trách tài chính và thiết bị, vật tư hoá chất.

- Phụ trách các hoạt động liên quan đến lương và chế độ chính sách về lương (đúng thời hạn và trước thời hạn) trong khoa.

- Phụ trách công tác phân công nhân sự cho các hoạt động thường xuyên của khoa.

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp và quan hệ quốc tế của khoa.

- Phụ trách công việc liên quan đến hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trong khoa (Công đoàn, Liên Chi Đoàn khoa Hóa).

- Phụ trách công tác sinh viên và giáo viên chủ nhiệm.

- Phụ trách trang Web, E-mail của Khoa.

- Trực Phòng BCN khoa, tham dự các cuộc họp vào ngày trực (nếu có) và thực hiện các công tác khác khi cần thiết.

2. Đ/c Đặng Minh Nhật, Phó Trưởng Khoa

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong khoa.

- Phụ trách đào tạo sau Đại học các ngành trong khoa (kết hợp với Bộ môn).

- Phụ trách công tác thi đua, thu thập và lưu trữ các minh chứng cần thiết cho công tác thi đua.

- Trực Phòng BCN khoa, tham dự các cuộc họp vào ngày trực (nếu có) và thực hiện các công tác khác khi cần thiết.

3. Đ/c Lê Ngọc Trung, Phó Trưởng Khoa

- Phụ trách công tác đào tạo Đại học các ngành trong khoa (kết hợp với Bộ môn).

- Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong khoa.

- Phụ trách học bổng của sinh viên, công tác cựu sinh viên.

- Trực Phòng BCN khoa, tham dự các cuộc họp vào ngày trực (nếu có) và thực hiện các công tác khác khi cần thiết.

II. Trưởng bộ môn

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành.

- Chịu trách nhiệm về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giảng dạy, cụ thể là nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập và thi của các môn học do cán bộ trong bộ môn đảm nhận.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật của bộ môn.

- Tổ chức và động viên cán bộ trong bộ môn biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo của chuyên ngành.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế của bộ môn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn ngày càng vững mạnh.

- Phân công trực Bộ môn theo Qui chế hoạt động của nhà trường, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư ở văn phòng bộ môn và ở các phòng thí nghiệm thuộc bộ môn.

- Quản lý các hồ sơ, công văn của bộ môn và thực hiện việc lưu trữ bài giảng, đề thi, phân công quản lý đồ án của cán bộ theo đúng quy định.

III. Cán bộ giảng dạy

- Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tham gia các công tác về đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, viết giáo trình, giáo án, bài giảng và các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học khác.

- Tham gia các công tác khác trong khoa khi được phân công.

IV. Trưởng phòng thí nghiệm

- Giúp trưởng bộ môn quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư trong phòng thí nghiệm mình phụ trách.

- Nghiên cứu khai thác một cách có hiệu quả các trang thiết bị trong phòng thí nghiệm.

- Định kỳ kiểm tra máy móc, thiết bị và viết đề nghị bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thanh lý.

- Cùng với Trưởng bộ môn xem xét các đề nghị mua sắm vật tư, hóa chất trong phòng thí nghiệm.

- Xây dựng tài liệu phòng thí nghiệm: Nội qui, quy trình vận hành, biện pháp an toàn, nhật ký sử dụng thiết bị. Các tài liệu này phải được gắn ở khu vực thiết bị hoạt động.

- Cùng với cán bộ phòng thí nghiệm lập và quản lý hồ sơ tài sản phòng thí nghiệm: Sổ theo dõi cấp phát vật tư, thiết bị, dụng cụ, biên bản kiểm kê, thanh lý, .v.v.

V. Giáo vụ khoa

- Thông qua khoa và các bộ môn để cùng với phòng đào tạo xây dựng kế hoạch học tập, lập thời khóa biểu, lịch kiểm tra, lịch thi cho các lớp sinh viên của khoa.

- Cùng với phòng đào tạo xét điểm và làm các thủ tục đề nghị thôi học, ngừng học hoặc tốt nghiệp cho sinh viên của khoa.

- Cùng với Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng, xét đề nghị cấp học bổng cho sinh viên.

- Làm các danh sách thi cho sinh viên (nếu cần).

- Tham gia đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.

- Thư ký của hội đồng khoa học Khoa.

- Quản lý và lưu giữ chương trình đào tạo của các ngành, kế hoạch giảng dạy, điểm rèn luyện, kết quả học tập, danh sách học bổng, hồ sơ sinh viên và các quyết định, công văn có liên quan đến công tác đào tạo.

VI. Văn thư khoa

- Giúp Ban chủ nhiệm Khoa soạn thảo các văn bản, công văn, giấy tờ cần thiết; là Thư ký trong các cuộc họp khoa để viết Biên bản vào sổ họp, viết Biên bản bằng file và thông báo trên địa chỉ mail của khoa hoặc nộp cho các phòng liên quan.

- Tiếp nhận và xử lý các công văn, giấy tờ, thư báo theo quy định (đường văn thư và internet).

- Quản lý cơ sở vật chất ở văn phòng Khoa.

- Quản lý và lưu giữ tài liệu theo ISO, cụ thể là:

+ Các loại công văn, quyết định và giấy tờ của Khoa.

+ Hồ sơ cán bộ.

+ Hồ sơ và biên bản kiểm kê tài sản của Khoa.

+ Sổ biên bản họp Khoa.

- Trực Khoa và tiếp khách của Khoa.

- Các công tác khác liên quan đến hoạt động thường xuyên của khoa.

VII. Cán bộ thí nghiệm

- Theo dõi, bảo quản thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư trong phòng thí nghiệm mà mình làm việc.

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, vật tư cho các bài thí nghiệm.

- Cùng với Cán bộ Giảng dạy lập thời khóa biểu làm thí nghiệm cho các lớp.

- Hướng dẫn thí nghiệm cho sinh viên.

- Chuẩn bị hồ sơ thiết bị, sổ theo dõi vật tư, thiết bị, nhật ký sử dụng thiết bị, dụng cụ và các biên bản kiểm kê, thanh lý.

- Trực phòng thí nghiệm và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất cũng như máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất trong phòng thí nghiệm.