DHBK

Phân công trách nhiệm

24/10/2017 08:55

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN TRONG KHOA HÓA 2020-2025

I. Ban Chủ nhiệm Khoa

1. Trưởng khoa

- Tham mưu, hỗ trợ Ban giám hiệu;

- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển khoa;

- Quản lý trực tiếp công tác tổ chức, nhân sự;

- Quản lý trực tiếp công tác tài chính;

- Quản lý trực tiếp công tác cơ sở vật chất;

- Quản lý trực tiếp công tác tuyển sinh;

- Quản lý chung công tác đào tạo đại học và sau đại học;

- Quản lý chung công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Quản lý chung công tác sinh viên;

- Quản lý chung công tác hợp tác trong nước và quốc tế;

- Quản lý chung công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Quản lý chung công tác thi đua, khen thưởng;

- Quản lý chung công tác truyền thông;

- Phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể (chi bộ, công đoàn, liên chi đoàn, hội CCB);

- Quản lý các hoạt động của Bộ môn Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

2. Phó Trưởng khoa 1

- Quản lý trực tiếp công tác đào tạo đại học và sau đại học;

- Quản lý trực tiếp công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Quản lý chung các hoạt động của Bộ môn Công nghệ Hóa học-Dầu và khí;

- Tham gia quản lý công tác thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

3. Phó Trưởng khoa 2

- Quản lý trực tiếp công tác sinh viên;

- Quản lý trực tiếp công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Quản lý trực tiếp công tác truyền thông;

- Quản lý trực tiếp hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế;

- Quản lý chung các hoạt động của Bộ môn Công nghệ Hóa học và vật liệu;

- Tham gia quản lý công tác tuyển sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

II. Trưởng bộ môn

- Quản lý cơ sở vật chất của Bộ môn;

- Quản lý công tác nhân sự của Bộ môn;

- Quản lý công tác Tuyển sinh của Bộ môn;

- Quản lý công tác đào tạo đại học;

- Quản lý công tác đào tạo sau đại học;

- Quản lý công tác sinh viên;

- Quản lý công tác đảm bảo chất lượng;

- Quản lý hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế;

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

III. Cán bộ giảng dạy

- Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo;

- Giảng dạy;

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

IV. Giảng viên thực hành/Cán bộ phục vụ thí nghiệm

- Quản lý phòng thí nghiệm được phân công;

- Chuẩn bị các bài thí nghiệm;

- Tham gia hướng dẫn thí nghiệm;

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

V. Giáo vụ khoa

- Quản lý công tác học vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

VI. Văn thư khoa

- Công tác văn thư;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

VII. Kế toán/Thủ quỹ (kiêm nhiệm)

- Tham gia quản lý tài chính của Kho