DHBK

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

30/09/2020 08:01

QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CỰU SINH VIÊN NHƯ SAU:

Khóa 2013-2018:

Ngành

Khóa

Tình hình việc làm

Thu nhập bình quân

Sau 6 tháng

Sau 1 năm

5-8 triệu

>8 triệu

Công nghệ thực phẩm

13H2

85.5%

90.3%

54.7%

38.9%

Công nghệ sinh học

13SH

81.6%

89.8%

62.8%

34.9%

Kỹ thuật hóa học

13H14

93.9%

98.0%

43.8%

56.2%

Kỹ thuật dầu khí

13H5

85.3%

97.1%

21.0%

79.0%

Khóa 2014-2019:

Ngành

Khóa

Tình hình việc làm

Thu nhập bình quân

Sau 6 tháng

Sau 1 năm

5-8 triệu

>8 triệu

Công nghệ thực phẩm

14H2

93%

99%

51%

49%

Công nghệ sinh học

14SH

92.1%%

100%

71.1%

28.9%

Kỹ thuật hóa học

14H14

92.5%

100%

43.5%

56.5%

Kỹ thuật dầu khí

14H5

85%

100%

32.6%

67.4%