DHBK

Cộng đồng CSV Kỹ thuật dầu khí

21/11/2017 08:31

Thông tin Ban liên lạc Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí:

Khu vực miền Nam:

Anh Phạm Hồng Thái [Khóa 02H5]

Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo)

43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: thai02h5@gmail.com

Khu vực miền Trung & Tây Nguyên:

Chị Nguyễn Võ Hưng Huy [Khoá 99H5]

Công ty Nalco Việt Nam – Văn phòng Đà Nẵng

Email: Huy.Nguyen@nalco.com