DHBK

Đảm bảo chất lượng giáo dục

27/04/2017 14:18

Trường Đại học Bách khoa là một trong các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học, kỹ thuật, công nghệ có trình độ cao cho các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên và cả nước. Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng hiện đại, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang. Nhà trường đã có các hình thức và phương thức tổ chức đào tạo khác nhau như chính qui và vừa học vừa làm, hoặc đào tạo với nhiều trình độ khác nhau từ kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư đến thạc sỹ và tiến sỹ. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường được xã hội đánh giá cao. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã kiểm định thành công theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 (10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí ) vào năm 2016 và đến ngày 27/02/2017 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tham gia đánh giá ngoài của Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES), đây là một thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu đánh giá chất lượng sẽ tạo cơ sở để các Trường Đại học thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, có khả năng cạnh tranh với những trường đại học uy tín trong khu vực vào năm 2030.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã triển khai công tác tự đánh giá theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng và nhà trường đề ra.

Dựa theo công văn 1074 và 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT và hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo do Bộ Gíao dục và Đào tạo ban hành ngày 28/06/2016, Khoa Hóa đã tiến hành làm bản báo cáo tự đánh giá cho 4 CTĐT: ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Dầu Khí, ngành Công nghệ Sinh học và ngành Kỹ thuật Hóa học. Đặc biệt trong tháng 4/2018 ngành Kỹ thuật dầu khí sẽ tham gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Theo lộ trình đã đăng ký với nhà Trường đến năm 2019 ngành Công nghệ thực phẩm sẽ đăng ký kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, và đến năm 2020 sẽ là CTĐT của ngành Công nghệ Sinh học và ngành Kỹ thuật Hóa học.

Đây cũng chính là mục tiêu mà Khoa Hóa đạt đến là một trong những Khoa đi đầu của nhà trường trong định hướng phát triển thành Đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020, tiếp tục phát triển bền vững và nâng cao năng lực nghiên cứu để phát triển thành Đại học nghiên cứu trong tương lai.

Đó là tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường năng lực của sinh viên và học viên, bảo đảm người học khi ra trường có kiến thức chuyên môn sâu sắc, có kỹ năng thực hành tốt, có khả năng hợp tác, tinh thần doanh nghiệp và khả năng thích ứng để phù hợp với sự hội nhập ngày càng cao của nền kinh tế Việt Nam vào khu vực ASEAN và quốc tế.