DHBK

NCKH Giảng viên bộ môn Công nghệ Hóa học – Dầu & Khí

28/09/2020 10:12

Danh sách các đề tài được thực hiện và bài báo được công bố bởi các giảng viên thuộc bộ môn Công nghệ Hóa học – Dầu & Khí, Khoa Hóa, Trường ĐHBK - ĐHĐN

I. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời

2019

Nhà nước

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ việc chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển

2016

Bộ

Chủ nhiệm

3

Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất

2018/2021

Nhà nước

Chủ nhiệm

4

Sử dụng phương pháp cơ học trong chế tạo vật liệu graphene đa lớp (FLG: Few Layer Graphene)

2016/2016

Cơ sở

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu sản xuất nhựa đường pha lốp xe phế thải nhằm nâng cao chất lượng mặt đường, giảm giá thành đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.

2016

ĐHĐN

Chủ nhiệm

6

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất Bio-Ethanol từ bã mía của nhà máy đường.

2014

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu sơn chống ăn mòn thông minh

2016/2018

ĐHĐN

(B2016-ĐN02-04)

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu thu hồi dầu gốc từ dầu nhờn thải bằng phương pháp trích ly keo tụ

2020/2022

ĐHĐN

(B2019-DN02-68)

Chủ nhiệm

9

Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite giữa poly(vinyl alcohol) và nanoclay ứng dụng trong tạo màng hoặc bao bì phân hủy sinh học

2018/2019

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

10

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống thu hoạch sinh khối vi tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học.

2014

ĐHĐN

Chủ nhiệm

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế, mô phỏng và tối ưu quá trình sản xuất nhiên liệu biodiesel

2017/2019

ĐHĐN

Chủ nhiệm

12

Tổng hợp màng film TiO2 nano ống trên vật liệu dẫn bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong các quá trình quang hóa

2014

ĐHĐN

Chủ nhiệm đề tài

13

Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đặc trưng xúc tác oxi hóa hoàn toàn trên cơ sở oxit mangan nhằm phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs ở nhiệt độ thấp

2020

Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài

14

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ

2020

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

15

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp kỵ nước ứng dụng xử lý nguồn nước nhiễm dầu

2017/2019

ĐHĐN

Chủ nhiệm

II. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tác giả/Đồng tác giả

Tên tạp chí

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

1

Foldable flexible electronics based on few-layer graphene coated on paper composites

2020

Đồng tác giả

Carbon – Elsevier. No: 167. Pages: 169-180

2

A Nitrogen-Doped Carbon Coated Silicon Carbide as a Robust and Highly Efficient Metal-Free Catalyst for Sour Gases Desulfurization in the Presence of Aromatics as Contaminants

2020

Đồng tác giả

Catalysis Science & Technology, doi.org/10.1039/D0CY00945H

3

Nickel Nanoparticles Decorated Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes (Ni/N-CNT); a Robust Catalyst for the Efficient and Selective CO2 Methanation

2019

Đồng tác giả

ACS Applied Energy Materials. No: 2. Pages: 1111-1120

4

Induction Heating: An Enabling Technology for the Heat Management in Catalytic Processes

2019

Đồng tác giá

ACS Catalysis – American Chemical Society. No: 9, XXX. Pages: 7921-7935

5

Second Youth of a Metal-Free Dehydrogenation Catalyst: When γ-Al2O3 Meets Coke Under Oxygen- and Steam-Free Conditions

2019

Đồng tác giả

ACS Catalysis – American Chemical Society. No: Vol.9, Iss. 10. Pages: 9474 - 9484

6

Control of the crystal morphology of VOHPO4· 0.5 H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane

2019

Đồng tác giả

Journal of Catalysis. No: Vol. 377. Pages: 638 - 651

7

Macroscopic graphite felt containing palladium catalyst for liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde.

2019

Đồng tác giả

Applied Catalysis B: Environmental. No: 244. Pages: 128-139

8

Biosourced Foam-Like Activated Carbon Materials as High-Performance Supercapacitors

2018

Đồng tác giả

Advanced Sustainable Systems. No: 1700123, DOI: 10.1002/adsu.201700123. Pages: 1-12

9

Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applications in emulsion polymerization and anti-corrosion coating

2018

Đồng tác giả

Korean Journal of Chemical Engineering. No: 35(6). Pages: 1365-1372

10

Carbon Felt Monoliths Coated with a Highly Hydrophobic Mesoporous Carbon Phase for the Continuous Oil Sorption/Filtration from Water

2018

Đồng tác giả

Advanced Sustainable Systems. No: DOI: 10.1002/adsu.201800040. Pages: 1800040 (1-9)

11

Tridimensional few-layer graphene-like structures from sugar-salt mixtures as high-performance supercapacitor electrodes

2018

Đồng tác giả

Materials Today Energy. No: 10. Pages: 118-125

12

CO2 Methanation Under Dynamic Operational Mode Using Nickel Nanoparticles Decorated Carbon Felt (Ni/OCF) Combined with Inductive Heating.

2019

Đồng tác giả

Catalysis Today

13

Gaseous Nitric Acid Activated Graphite Felts as Hierarchical Metal-Free Catalyst for Selective Oxidation of H2S

2018

Đồng tác giả

Catalysts

 

14

A Facile Synthesis of TiO2 Nanotube Co-Loaded with Pt Nanoparticles and Reduced Graphene Oxide with Enhanced Photocatalytic Activity under UV/Visible Light

2017

Đồng tác giả

International Journal of Chemical Sciences; Vol 15 Iss 3; trang: 159

15

Synthesis of carbon nanotube/titanate nanotube composites with photocatalytic activity for H2S oxidation

2017

Đồng tác giả

Journal of Sulfur Chemistry; Vol 38, Issue 3; pages: 264 - 278

16

Carbon nanotubes containing oxygenated decorating defects as metal-free catalyst for selective oxidation of H2S

2016

Đồng tác giả

Applied Catalysis B: Environmental;Vol 191; pages: 29 - 41

17

Hierarchical carbon nanofibers/graphene composite containing nanodiamonds for direct dehydrogenation of ethylbenzene

2016

Đồng tác giả

Carbon; Vol 96; pages: 1060-1069

18

N-Doped Food-Grade-Derived 3D Mesoporous Foams as Metal-Free Systems for Catalysis

2016

Đồng tác giả

ACS Catalysis; Vol: 6; pages : 1408 - 1419

19

Preparation and characterization of polyaniline in reversed micelles of decylphosphonic acid for active corrosion protection coatings

2015

Đồng tác giả

European Polymer Journal; Vol: Volume 66;pages: 253–265

20

Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanoparticles in Phosphonic Acid Amphiphile Aqueous Micellar Solutions for Water borne Corrosion Protection Coatings

2015

Đồng tác giả

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry; Volume 53, Issue 13; pages: 1606-1616

21

Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO2 nanotube

2018

Đồng tác giả

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

22

Formation, structure and antibacterial activities of silazane networks grafted with poly (ethylene glycol) branches

2015

Đồng tác giả

Progress in Organic Coatings

23

Molecular-size selective hydroconversion of FCC light cycle oil into petrochemical light aromatic hydrocarbons

2020

Đồng tác giả

Catalysis Today

24

Measurements and modelling of the viscosity of six synthetic crude oil mixtures

2020

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria

25

Theoretical Investigation of the Reaction of Pyrene Formation from Fluoranthene

2019

Đồng tác giả

The Journal of Physical Chemistry A

26

Predicting the viscosity of liquid mixtures consisting of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species based on molecular description

2019

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria

27

Predicting the viscosity of industrially relevant fluid mixtures by means of molecular approach

2018

Đồng tác giả

EQUIFASE 2018

(Proceedings)

28

Predicting the viscosity of n -alkane liquid mixtures based on molecular description

2017

Đồng tác giả

Fuel

29

Characterization Scheme for Property Prediction of Fluid Fractions Originating from Biomass

2015

Đồng tác giả

Energy & Fuels

30

Effect of different type of clay on water barrier properties of Starch Composite

2019

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

31

Water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch-bentonite clay

2019

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

32

Optimization Properties of Environmentally Friendly Paper Coating Based Starch-Polyethylene glycol (PEG) Mixture

2017

Đồng tác giả

Journal of Physics: Conference Series

33

Prediction of vapor-liquid and liquid-liquid equilibria at high pressures of 2-alkoxyethanol mixtures using PC-SAFT EoS.

2017

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria, 434 (2017)/7–20

34

Application of the modified group-contribution PC-SAFT to nitrile and their mixtures

2017

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria, 450 (2017)/112-125

35

Density Measurements of Waste Cooking Oil Biodiesel and Diesel Blends Over Extended Pressure and Temperature Ranges.

2018

Đồng tác giả

Energies, 11(5).2018/ 1212

36

Predicting the phase equilibria of esters/alcohols mixtures and biodiesel density from its fatty acid composition using the modified group-contribution PC-SAFT.

2018

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria, 472 (2018)/128-146

37

Thermophysical behavior of three algal biodiesels over wide ranges of pressure and temperature.

2018

Đồng tác giả

Fuel 233.  (2018) /497-503

38

Free-volume theory coupled with modified group-contribution PC-SAFT for predicting the viscosities. II. Alcohols and their mixtures.

2019

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria 502 (2019)/112298

39

Modelling of phase behavior of ammonia and its mixtures using the mg-SAFT

2020

Đồng tác giả

Fluid Phase Equilibria 523, 2020, 112689

40

Novel Architecture Titanium Carbide (Ti3C2Tx) MXene Cocatalysts toward Photocatalytic Hydrogen Production: A Mini-Review

2020

Đồng tác giả

Nanomaterials

41

Synthesis of Diatomite-Based Mesoporous Wool-Ball-Like Microspheres and their Application for Toluene Total Oxidation Reaction

 2020

Tác giả

Nanomaterials

42

MXenes: Applications in electrocatalytic, photocatalytic hydrogen evolution reaction and CO2 reduction

2020

Đồng tác giả

Molecular Catalysis SCI

43

Tailoring porous structure, reducibility and Mn4+ fraction of ɛ-MnO2 microcubes for the complete oxidation of toluene

2020

Tác giả

Applied Catalysis A: General SCI

44

Control of the crystal morphology of VOHPO4.0.5H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane

2019

Tác giả

Journal of Catalysis SCI, Q1

45

Manganese oxide octahedral molecular sieve K-OMS-2 as catalyst in post plasma-catalysis for trichloroethylene degradation in humid air

2016

Tác giả

Journal of hazardous materials
SCI

46

Combination of non-thermal plasma and Pd/LaMnO3 for dilute trichloroethylene abatement

2016

Đồng tác giả

Chemical Engineering Journal
SCI

47

Post plasma-catalysis for total oxidation of trichloroethylene over Ce–Mn based oxides synthesized by a modified “redox-precipitation route"

2015

Tác giả

Applied Catalysis B: Environmental
SCI

48

Thermal hazard analysis of a biomass pretreatment process using ionic liquids

2019

Đồng tác giả

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

49

Biodiesel Synthesis from Rapeseed Oil Catalysed by Different Ionic Liquids

2017

Đồng tác giả

ASM Sc. Journal.

CÔNG BỐ TRONG NƯỚC

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến sự hình thành vật liệu pva hydrogel

2020

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19

2

Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy

2019

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng. số: vol. 17, no. 10.1. trang: 1-4

3

Nghiên cứu biến tính hóa học ống nano cacbon nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực  

2017

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 36

4

Tổng hợp graphen chức hóa từ graphit tự nhiên nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực  

2017

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng. số: 11(120) q.3. trang: 32-35

5

Ảnh hưởng của tác nhân tăng cường lên tính chất và hiệu quả chống ăn mòn của polyaniline  

2017

Đồng tác giả

Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 1-6

6

Tổng hợp và đặc trưng tiền chất xúc tác vanadi phosphat ứng dụng trong phản ứng oxy hóa chọn lọc

2017

Đồng tác giả

Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 191-196

7

Xây dựng mô hình thử nghiệm thiết bị phản ứng liên tục thủy phân acetic anhydride phục vụ nghiên cứu điều khiển

2016

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Trang: 48

8

Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng polyaniline đến hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn

2016

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2

9

Poly (D, L-lactic acid): polymer phân hủy sinh học tổng hợp theo phương pháp trùng ngưng trực tiếp

2016

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016

10

Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (pani-dpa) thu được từ trùng hợp nhũ tương

2016

Đồng tác giả

Tạp chí Dầu khí. Số: 1. Trang: 47 - 53

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV nhân tạo lên nhựa epoxy/amin có mật độ đóng rắn thay đổi

2015

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 36

12

Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa  

2015

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 103

13

So sánh sự đóng rắn ẩm ở nhiệt độ thường của các Polysilazane bằng quang phổ Hồng ngoại Phản xạ - Hấp thụ

2015

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 44

14

Nghiên cứu đặc tính hấp phụ hydrocarbon của vật liệu xốp trên cơ sở ống nano carbon  

2015

Đồng tác giả

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ - Journal of Catalysis and Adsorption. Số: T4. (N°4A). Trang: 97 - 101

15

Sự thay đổi các tính chất của nhựa epoxy-amine trong quá trình lão hóa tự nhiên

2015

Đồng tác giả

Tạp chí Hóa học. Số: T. 53, số 4E1. Trang: 9 - 13

16

The effect of synthesis temperature on the carbon yield and characteristics of nano composite C-CNFs

2020

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại  học Đà Nẵng

17

Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ

2020

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF

2019

Đồng Tác giả

Tạp chí Hóa học

19

Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG

2019

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng

20

Tổng hợp graphene đa lớp trên lá đồng bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi

2017

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng

21

Tổng hợp với hiệu suất cao carbon nano ống bằng phương pháp lắng đọng từ pha hơi và sử dụng hơi nước

2017

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

22

Tổng hợp carbon nano sợi trên các chất mang có cấu trúc

2017

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng

23

Sử dụng phương pháp bóc tách cơ học trong sản xuất vật liệu graphene đa lớp (FLG)

2017

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại  học Đà Nẵng

24

Sử dụng graphene đa lớp làm chất mang xúc tác trong phản ứng hydro hóa cinnemaldehyde nhằm thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao

2017

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật

25

Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde

2017

Đồng tác giả

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG TPHCM

26

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo trực tiếp hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu rắn

2016

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật

29

Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng sản xuất Bioethanol từ các nguồn phế phẩm ở Việt nam theo phương pháp truyền thống và hiện đại.

2016

Tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN

30

Nghiên cứu pha trộn vụn cao su từ lốp xe phế thải vào hỗn hợp nhựa đường nhằm nâng cao chất lượng mặt đường, giảm giá thành đồng thời giảm ô nhiễm môi trường

2016

Tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN

32

Nghiên cứu sử dụng n-butanol để tái sinh dầu nhờn thải của động cơ xe máy

2020

Tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ

33

Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn của Benzotriazole được lưu trữ trong TiO2 nano ống

2018

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ

34

Nghiên cứu tổng hợp Polymer Acid Lactic ghép với TiO2 nano ống làm tăng khả năng phân hủy quang học

2017

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc - Hóa học với sự phát triển bền vững

35

Tổng hợp polylactic axit ở điều kiện áp suất khí quyển

2016

Đồng tác giả

Tạp chí Hóa học

36

Tổng hợp xúc tác quang hóa Fe/TNT và ứng dụng trong lớp phủ tự làm sạch

2016

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ

37

Nghiên cứu sản xuất acid lactic sinh học từ bã hèm bia

2015

Tác giả

Hội thảo CAESD2015

38

So sánh sự đóng rắn ẩm ở nhiệt độ thường của các Polysilazane bằng phổ Hồng ngoại Phản xạ - Hấp thụ

2015

Tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ

39

Density estimation for waste cooking oil biodiesel

2019

Đồng tác giả

The University of Danang, Journal of Science and Technology

40

Vật liệu Hydrogel - Tính chất và tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

2019

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

41

Crystallinity change in poly(vinyl alcohol) films after crosslinking reaction with glutaraldehyde

2019

Tác giả

Tạp chí Hóa học Việt Nam

42

Loại bỏ H2S trong biogas bằng hỗn hợp khoáng bentonite và zeolite thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất

2017

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Hóa học toàn quốc

43

Density estimation for waste cooking oil biodiesel

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học &Công nghệ - ĐHĐN. Số: 17(6).2019/37-40

44

Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học &Công nghệ - ĐHĐN

45

Nghiên cứu khả năng phối trộn biodiesel tổng hợp từ dầu mỡ cá thải tại các cơ sở chế biến thủy sản vào nhiên liệu diesel thỏa mãn TCVN2

2020

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam - Bộ KHCN

46

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO

2020

Tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

47

Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn isopropanol của α-MnO2 và δ-MnO2 tổng hợp từ KMnO4 và ethanol

2020

Tác giả

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam

48

Ảnh hưởng của loại tác nhân khử đến sự hình thành tiền chất VOHPO4.0.5H2O trong tổng hợp dung môi nhiệt một giai đoạn

2018

Tác giả

Tạp chí xúc tác hấp phụ, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

49


Tổng hợp oxit mangan có bề mặt riêng lớn cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn isopropanol ở nhiệt độ thấp

2018

Tác giả

 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

50

Tổng hợp và đặc trưng tiền chất xúc tác vanadi phosphat ứng dụng trong phản ứng oxy hóa chọn lọc

2017

Tác giả

Vietnam Journal of Chemistry
Tạp chí Hóa học

51

Nghiên cứu đặc tính hấp phụ hydrocarbon của vật liệu xốp trên cơ sở ống nano carbon

2015

Tác giả

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ

52

High-efficient water photosplitting over CdS doped titania nanotube array
Quang tách nước hiệu quả cao trên CdS-Mảng ống nano TiO2

2015

Tác giả

Vietnam Journal of Chemistry
Tạp chí Hóa học

53

Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu

2019

Đồng tác giả

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ.