DHBK

[ KHOA CNTT TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN/TRỢ GIẢNG Đợt 2 năm 2022 ]

29/09/2022 14:21

✅ Khoa CNTT - Trường ĐHBK thông báo tuyển dụng Giảng viên theo chỉ tiêu, mô tả công việc và tiêu chuẩn như trong thông báo https://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/7632

⏰ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/09/2022 đến 26/10/2022

👨🏼‍🏫 Chào mừng các hồ sơ tham dự ứng tuyển !!!