DHBK

Triển khai ĐATN Học kỳ 1, năm học 2022-2023

04/09/2022 11:42

Khoa CNTT thông báo các sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023 liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để triển khai làm đồ án theo kế hoạch và quy định của Trường.

1) Chi tiết phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và thông tin liên hệ GVHD: LINK

2) Kế hoạch triển khai ĐATN: LINK

3) Các biểu mẫu, báo cáo ĐATN: LINK