DHBK

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin ĐT Hợp tác doanh nghiệp

02/08/2017 08:20

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

I. Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung

     Mục tiêu chung của chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin, Hợp tác Doanh nghiệp, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, là đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức khoa học kỹ thuật, khả năng nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; Năng lực nghiên cứu, ứng dụng và phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; Kỹ năng mềm; khả năng sáng tạo; khả năng thích nghi với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường đa ngành, đa văn hóa, đa quốc gia; khả năng học tập suốt đời; Phẩm chất chính trị, đạo đức; Trách nhiệm nghề nghiệp với môi trường và xã hội; ý thức phục vụ cộng đồng và sức khỏe tốt.

2. Mục tiêu cụ thể (POs)

     Sinh viên sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin, Hợp tác Doanh nghiệp, trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, sẽ có:

     1. Kiến thức, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực CNTT.

     2. Trách nhiệm nghề nghiệp, kỹ năng đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực CNTT dựa trên các nguyên tắc về đạo đức và pháp lý.

     3. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.

     4. Khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và thương mại hóa sản phẩm; xác định và phân tích nhu cầu người dùng và doanh nghiệp trong lựa chọn, khởi tạo, tích hợp, đánh giá và quản trị các hệ thống tính toán; hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

II. Chuẩn đầu ra (PLOs)

     Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành CNTT chất lượng cao Hợp tác Doanh nghiệp (CLC-HTDN), Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, có khả năng:

     1. Khả năng phân tích vấn đề tính toán phức tạp và áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để xác định các giải pháp.

     2. Khả năng áp dụng kiến thức toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực CNTT.

     3. Khả năng thể hiện ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá dựa trên các nguyên tắc về đạo đức và pháp lý.

     4. Khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới và sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

     5. Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế và đa văn hóa.

     6. Khả năng làm việc tích cực và hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các dự án của doanh nghiệp.

     7. Khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống CNTT trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.

     8. Khả năng lựa chọn, xây dựng, tích hợp, đánh giá, quản trị các hệ thống tính toán dựa trên phân tích yêu cầu của người dùng và doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


CÁC THÔNG TIN KHÁC