Đội ngũ cán bộ

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Điện thoại: 0236.3736.949 - Email: cntt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng CN Công nghệ thông tin Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3955.461
Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3638.383
Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

3

HUỲNH HỮU HƯNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng Bộ môn Bộ môn Hệ thống nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.444.669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

4

HOÀNG THỊ HƯƠNG
CN
Thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.023.000
Email: huongcnttbk@gmail.com

 

5

NGUYỄN VĂN NGUYÊN
ThS, Giảng viên thực hành
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3771.986
Điện thoại DĐ: 0903.577.986
Email: nvnguyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.737.577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG THIÊN BÌNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.556.678
Email: dtbinh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng CN Công nghệ thông tin Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3955.461
Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

 

4

TRƯƠNG NGỌC CHÂU
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.026.168
Email: tnchau@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN HIỆU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0166 799.7777
Email: nvhieuqt@dut.udn.vn

 

6

ĐỖ THỊ TUYẾT HOA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3764.619
Điện thoại DĐ: 0935.678.198
Email: dtthoa@dut.udn.vn

 

7

VÕ ĐỨC HOÀNG (CNTT)
TS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.477.283
Email: hoangvd.it@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ MINH HỶ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3984.224
Điện thoại DĐ: 0989.600.305
Email: ntmhy@dut.udn.vn

 

9

PHAN HUY KHÁNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3830.168
Điện thoại DĐ: 0905.078.999
Email: phkhanh@dut.udn.vn

 

10

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578.555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

11

PHAN THANH TAO
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.356
Điện thoại DĐ: 0913.474.464
Email: pttao@dut.udn.vn

 

12

PHAN CHÍ TÙNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3651.423
Điện thoại DĐ: 0989.078.034
Email: pctung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG

1

HUỲNH HỮU HƯNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng Bộ môn Bộ môn Hệ thống nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.444.669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

2

 

LÊ TUẤN ANH
ThS
Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0123.600.1019
Email: anhlt.cntt@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ NHẬT ÁNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.822.156
Email: ntnanh@dut.udn.vn

 

4

NINH KHÁNH DUY
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3895.012
Điện thoại DĐ: 0935. 043 201
Email: nkduy@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH TRUNG MẠNH
ThS
Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0947.727.847
Email: htmanh@gmail.com

 

6

BÙI THỊ THANH THANH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935 825.915
Email: bttthanh@dut.udn.vn

 

7

TRẦN THẾ VŨ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3895.524
Điện thoại DĐ: 0983.879.515
Email: ttvu@dut.udn.vn

 

8

Phạm Công Thắng

TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.983.126
Email: pcthang@dut.udn.vn
 

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

1

PHẠM MINH TUẤN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Mạng máy tính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913. 230.910
Email: pmtuan@dut.udn.vn

 

2

MAI VĂN HÀ
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3731.152
Điện thoại DĐ: 0905.161.888
Email: mvha@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3638.383
Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THẾ XUÂN LY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.621
Điện thoại DĐ: 0905.258.474
Email: ntxly@dut.udn.vn

 

5

TRIỆU THỊ NI NI
KS
Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0965 015.215
Email: ttnini@dut.udn.vn

 

6

ĐẶNG DUY THẮNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.414.363
Email: ddthang@dut.udn.vn

 

7

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.819
Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

1

TRẦN QUỐC CHIẾN
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.747.678
Email: dhsp@dng.vnn.vn

 

2

 

TRỊNH CÔNG DUY
TS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0905.577.989
Email: tcduy@dut.udn.vn

 

3

 

HỒ PHAN HIẾU
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3680.003
Điện thoại DĐ: 0905.169.900
Email: hphieu@dut.udn.vn

 

4

VÕ TRUNG HÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3847.373
Điện thoại DĐ: 0905.847.373
Email: vthung@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH CÔNG PHÁP
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.114.500
Email: hcphap@dut.udn.vn

 

6

 

LÊ VĂN SƠN
PGS. TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905 827.499
Email: levansupham2004@yahoo.com

 

7

 

TRẦN ĐÌNH SƠN (CNTT)
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3896.115
Điện thoại DĐ: 0903.591.955
Email: tdson@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG

1

 

HOÀNG KIM HOÀN

Điện thoại DĐ: 0973 730 705
Email: hoan.hoang@sioux.asia

 

2

 

NGUYỄN XUÂN HUY
TS

Email: huy.nguyen@sioux.asia

 

3

ĐẶNG BÁ LƯ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 2219.263
Điện thoại DĐ: 0905 311.886
Email: dblu@dut.udn.vn

 

4

 

SUSSMANN SEBASTIAN

Email: sebastian.sussmann@axonactive.com

 

5

 

ĐẶNG HẢI SƠN
ThS

Điện thoại DĐ: 0903.501.626
Email: dhson.vncert@gmail.com

 

6

 

LÊ MINH TUẤN
TS

Email: tuan.le@nokia.com

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC