DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

28/09/2020

08h00-08h45

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường phát hiện, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, Tổ CNTT, Trung tâm HL&TT, Trung tâm HTSV&QHDN, Viện KHCN BKĐN (Bước 2a)

- Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên hội đồng trường là viên chức của Trường và của ĐHĐN;

- Ban chấp hành Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường (là viên chức); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường;

- Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận thuộc Trường, trưởng bộ môn các khoa của Trường, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, giảng viên cao cấp và tương đương (kể cả giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đang công tác tại các Văn phòng, Ban chức năng của ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại Trường).

Hội trường F

Hiệu trưởng

 

09h00-11h30

Hội nghị cán bộ viên chức của khoa và bộ môn phát hiện, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ (Bước 2a)

- Khoa Cơ khí Giao thông: 09h00-09h30;

- Khoa ĐTVT: 09h30-10h00;

- Khoa FAST: 10h00-10h30;

- Khoa Công nghệ thông tin: 10h30-11h00.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Tổ công tác (Nhóm 1);

- Toàn thể CBVC của khoa và giảng viên (kể cả giảng viên đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại khoa và bộ môn).

Văn phòng Khoa

Ban Giám hiệu

 

09h00-11h30

Hội nghị cán bộ viên chức của khoa và Bộ môn phát hiện, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ (Bước 2a)

- Khoa Hóa: 09h00-09h30;

- Khoa Nhiệt: 09h30-10h00;

- Khoa Cơ khí: 10h00-10h30;

- Khoa Môi trường: 10h30-11h00;

- Khoa QLDA: 11h00-11h30.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Tổ công tác (Nhóm 2);

- Toàn thể CBVC của khoa và giảng viên (kể cả giảng viên đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại khoa và bộ môn).

Văn phòng Khoa

Ban Giám hiệu

 

09h00-11h30

Hội nghị cán bộ viên chức của khoa và bộ môn phát hiện, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ (Bước 2a)

- Khoa XDDD&CN: 09h00-09h30;

- Khoa Điện: 09h30-10h00;

- Khoa XD Công trình thủy: 10h00-10h30;

- Khoa XDCĐ: 10h30-11h00;

- Khoa Kiến trúc: 11h00-11h30.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Tổ công tác (Nhóm 3);

- Toàn thể CBVC của khoa và giảng viên (kể cả giảng viên đang công tác tại Cơ quan ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại khoa và bộ môn).

Văn phòng khoa

Ban Giám hiệu

 

13h30

Họp công tác chuẩn bị KĐCL AUN-QA các CTĐT lần 4

- Phó Hiệu Trưởng Phan Minh Đức;

- Khoa Cơ khí, Cơ khí giao thông, Hoá, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp: Đại diện lãnh đạo Khoa, Phụ trách CTĐT, PIC, GV do Khoa phân công;

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT, CSVC, CTSV, KHCN&HTQT, TCHC; TT HLTT, Tổ CNTT: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên

Phòng S02.01

Phó Hiệu Trưởng - TS.Phan Minh Đức

 

14h00-15h30

Tiếp đảng viên, CBVC và sinh viên

Đảng viên, CBVC và SV có nhu cầu

Phòng S02.04

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ 3

29/09/2020

08h00-08h45

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Phòng họp A

Chủ tịch Hội đồng

 

08h00-09h00

Giám sát quyết nghị 1: "Xây dựng đề án tự chủ đại học của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, hoàn thành kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030; Hoàn thành các văn bản pháp quy trong nhà trường theo Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018."

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức-Hành chính;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra -Pháp chế;

- Ban Thanh tra Nhân dân.

- Phòng Tổ chức-Hành Chính (08h00-08h30);

- Phòng Thanh tra -Pháp chế (08h30-09h00)

Trưởng ban Thanh tra Nhân dân

 

08h45-09h30

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kỹ thuật Máy tính.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

09h30-10h15

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kinh tế Xây dựng

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kinh tế Xây dựng

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

10h00

Tiếp nhận tài trợ của Viettel IDC (thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học)

- Đại diện Viettel IDC Đà Nẵng;

- Đại diện BGH, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Phòng CSVC.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Ban Giám hiệu

 

10h15-11h00

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Quản lý Công nghiệp

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Quản lý Công nghiệp

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

11h00-11h45

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kiến trúc

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kiến trúc

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

13h30-14h15

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kỹ thuật Môi trường

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 họp và tổ chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

- Theo QĐ số 3256/QĐ-ĐHĐN ngày 24/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Viên chức đăng ký xét chuyển chức danh nghề nghiệp.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

 

14h15-15h00

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

15h00-15h45

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

15h45-16h30

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kỹ thuật Hóa học

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kỹ thuật Hóa học

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

16h00

Họp bàn Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Trường ĐHBK

- Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Bí thư, PBT Đoàn thanh niên;

- Chủ tịch Hội sinh viên.

Phòng khách khu A

Phòng CTSV

 

Thứ 4

30/09/2020

08h00-09h30

Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 3 năm 2020

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 2073/QĐ-ĐHBK ngày 24/9/2020

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

08h00-11h00 (bổ sung)

Kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hành chạy thử trước cuộc họp Readiness Test với AUN-QA

- Phó Hiệu Trưởng Phan Minh Đức;

- Khoa Cơ khí, Cơ khí giao thông, Hoá, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp: Đại diện lãnh đạo Khoa, Phụ trách CTĐT, PIC, CB phụ trách kỹ thuật, GV và sinh viên do Khoa phân công;

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT, CSVC, CTSV, KHCN&HTQT, TCHC; TT HLTT, Tổ CNTT: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên.

Phòng S02.01

Các điểm Site visit

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

x

09h30-11h00

Họp bàn phối hợp triển khai kế hoạch biên soạn, thẩm định và xuất bản sách phục vụ đào tạo

- Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

- Trưởng phòng Đào tạo, KHTC;

- Lãnh đạo Trung tâm HL&TT;

- Phó Trưởng phòng ĐT: PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Chuyên viên phụ trách.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

 

10h00

Họp BCH Đoàn trường

Toàn thể BCH, CTV Đoàn trường

S02.01

BCH Đoàn trường

 

10h00-11h30

Khoa Công nghệ Thông tin tiếp lãnh đạo Công ty DAC về kế hoạch hợp tác giữa Công ty và Nhà trường

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Lãnh đạo Công ty D.A.C.

Phòng khách khu A

Khoa CNTT

 

Thứ 5

01/10/2020

08h00-08h45

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

08h45-09h30

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

09h30-10h15

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành CNKT vật liệu xây dựng

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

10h15-11h00

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Công nghệ Sinh học

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Công nghệ Sinh học

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

11h00-11h45

Thẩm định sản phẩm xây dựng Khung chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân-Kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT;

- Mời: PGS.TS Phạm Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Tổ rà soát, cải tiến CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Họp với Trường ĐH Ngoại ngữ về công tác giảng dạy ngoại ngữ

- Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN;

- Trường ĐH Bách khoa: Đại diện BGH, Trưởng/ Phó phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

Phòng họp khu A

Ban Giám hiệu

 

Thứ 6

02/10/2020

09h00-12h00 (bổ sung)

Cuộc họp Readiness Test với AUN-QA

- Phó Hiệu Trưởng Phan Minh Đức;

- Khoa Cơ khí, Cơ khí giao thông, Hoá, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp: Đại diện lãnh đạo Khoa, Phụ trách CTĐT, PIC, CB phụ trách kỹ thuật, GV và sinh viên do Khoa phân công;

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT, CSVC, CTSV, KHCN&HTQT, TCHC; TT HLTT, Tổ CNTT: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên.

Phòng S02.01

Các điểm Site visit

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

x

Cả ngày

Xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh 2020 (Từ ngày 02/10/2020 đến 04/10/2020)

- Trưởng Phòng ĐT;

- Kỹ thuật viên các trường đại học thành viên, các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc.

Phòng 0806

Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Thư ký

 

Thứ 7

03/10/2020

08h00-11h15 (bổ sung)

Hội thảo “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021 – 2030

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, Chi cục bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng

-Đại diện Lãnh đạo và giảng viên tham dự của các Khoa Môi trường, KIến trúc, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT.

Phòng Khách khu A

Trưởng Ban Tổ chức

x

Chủ nhật

04/10/2020

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Hội đồng Tuyển sinh theo QĐ số 1704/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 0804

Khu B 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

 

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

28/09/2020

08h00

Bảo vệ chuyên đề: "Thử nghiệm động cơ DA465QE chạy bằng nhiên liệu hybrid xăng/Biogas/HHO", NCS. Võ Anh Vũ K33, Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116

- Tiểu ban chấm Chuyên đề theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHBK;

- NCS báo cáo chuyên đề;

- Các NCS và GV khoa CKGT.

Văn phòng khoa CKGT

GS.TS. Trần Văn Nam

 

09h30

Bảo vệ chuyên đề: "Chuyển đổi xe gắn máy honda RSX 110cc sang chạy bằng Ethanol/LPG", NCS. Bùi Văn Tấn K33, Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116

- Tiểu ban chấm Chuyên đề theo Quyết định số 1966/QĐ-ĐHBK;

- NCS báo cáo chuyên đề;

- Các NCS và GV khoa CKGT.

Văn phòng khoa CKGT

GS.TS. Trần Văn Nam

 

Thứ 3

29/09/2020

08h30

Họp các Hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN theo mã số B2016-DN02-15, B2017-DN02-23, B2017-DN02-27, B2017-ĐN02-22

- Theo các QĐ số 65, 66, 67, 68/QĐ-QKHCN ngày 27/8/2020 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0803 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

 

Thứ 4

30/09/2020

      

Thứ 5

01/10/2020

      

Thứ 6

02/10/2020

      

Thứ 7

03/10/2020

      

Chủ nhật

04/10/2020