DHBK

Các hướng nghiên cứu

02/08/2017 09:52

Mục tiêu và định hướng chiến lược

Các định hướng nghiên cứu của Khoa CNTT tập trung vào những nội dung sau: software testing và software testability, speech processing, image processing & computer vision, embedded Systems, processing of natural languages, advanced database & information system, geometric modeling, grid computing và parallel processing. Mục tiêu của khoa là duy trì và phát triển nghiên cứu ở đẳng cấp quốc tế và hợp tác thường xuyên với các cơ sở  nghiên cứu ở trong và ngoài nước.

research

Các hướng nghiên cứu chính

Software testing và software testability

Kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Một số lĩnh vực liên quan: tìm ra lỗi và thiếu sót nhằm sửa chữa những lỗi đó, mutation testing, regression testing, interactive application testing.

- Hợp tác với CTSYS team in Grenoble, France

- Dự án Lotus

- 2010-2012

- Funded by French & Vietnamese governments

- Analyze testability of reactive software

  + Data-flow designs

  + Finite state machines

Applied to SCADE, SIMULINK and SCICOS environments

testing

Image processing & computer vision

Mục tiêu là tạo ra các hệ thống thông minh với các khả năng như cảm nhận, và suy nghĩ thông quahình ảnh thu nhận từ các thiết bị như camera/sensors. Một số lĩnh vực liên quan tới xử lý ảnh bao gồm image processing : low to high level, face và facial expression recognition, activity recognition: Fall, Walk,…, smart camera system.

- Dự án Video surveillance

  + Video surveillance of Medication Intake

  + Video surveillance of Fall Detection

  + Hợp tác với   DIRO in Montreal, Canada; with I&M in Marseille, France.

  + Multi-view image segmentation

- Hợp tác với Associate Professor Cai Jianfei’s group, School of Computer Engineering, Nanyang Technological University, Singapore

- Image processing on FPGA

  + Hợp tác với The Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba, Japan

imgprocessing

Processing of natural languages

Một số lĩnh vực liên quan: machine Translation (MT) & Computer-Aided Translation (CAT), natural Language Processing (NLP) & associated platforms, linguistic Data Resources Collection & Construction, information Systems Localization, automatic Recognition of Speech, Speakers, Sounds and Dialect.

- Hợp tác với GETALP, France

  + ERIM: A Network Enviroment for Multimodal Interpretation

  + EOLSS-UNL:  Translation of an Online Encyclopedia Using

  + Classical MT and Deconversion from UNL

  + TRANSAT: Evaluation of Translation Corpora

  + FEV:  Multilingual dictionary: French-Vietnamese via English

 - Hợp tác với NII, Japan

  + UNL (Universal Networking Language)

  + DSR (Digital Silk Road)

languageprocessing

Advanced database & information system

Một số lĩnh vực liên quan: Fuzzy Relation DataBase, Object-Oriented DataBase, Data Warehouse, Data mining

advanceddatabase

Computer Networking & Parallel processing

Mộ số lĩnh vực liên quan:Computer networks, Distributed systems, Parallel processing, IDS Systems.

computernetworking