DHBK

Lý lịch khoa học

STT

Ho và tên

Lý lịch khoa học

Hướng nghiên cứu

1

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

http://scv.udn.vn/nguyenthanhbinh

Kiểm thử phần mềm
Khả năng kiểm thử phần mềm
Chất lượng phần mềm

2

PGS. TS. Phan Huy Khánh

http://scv.udn.vn/phkhanh

Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
Trí tuệ nhân tạo
Hệ thống thông tin

3

PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi

http://scv.udn.vn/ntkhoi

Mô hình hóa hình học
Hệ phân tán
Xử lý song song

4

TS. Trương Ngọc Châu

http://scv.udn.vn/truongngocchau

Cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu

5

TS. Nguyễn Văn Hiệu

http://scv.udn.vn/nguyenvanhieu

Hệ hổ trợ ra quyết định
Lý thuyết tối ưu

6

TS. Huỳnh Hữu Hưng

http://scv.udn.vn/hhhung

Xử lý tín hiệu
Xử lý ảnh
Nhận dạng
Thị giác máy tính

7

TS. Đặng Hoài Phương

http://scv.udn.vn/dhphuong

 

8

TS. Phạm Minh Tuấn

http://scv.udn.vn/phamminhtuan

Học máy
Trí tuệ nhân tạo
Soft Computing

9

TS. Phạm Công Thắng

http://scv.udn.vn/pcthang

Computer Vision, Mathematical Image and Video Processing, Inverse Problems and Variational Methods, Deep Learning

10

ThS. Lê Tuấn Anh

http://scv.udn.vn/ltanh

 

11

Ths. Nguyễn Thị Nhật Ánh

http://scv.udn.vn/nguyenthinhatanh

Computer vision
Embedded systems
Video & image coding and streaming

12

ThS. Đặng Thiên Bình

http://scv.udn.vn/dtbinh

Modeling, Meta-modeling
Testing & Testablility

13

TS. Ninh Khánh Duy

http://scv.udn.vn/nkduy

Tổng hợp tiếng nói dựa trên mô hình Markov ẩn (HMM)

14

ThS. Mai Văn Hà

http://scv.udn.vn/mvha

Mạng thông tin và truyền thông
Hệ phân tán
Xử lý song song

15

ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh

http://scv.udn.vn/ltmhanh

Công nghệ phần mềm
Kiểm thử phần mềm
Cơ sở dữ liệu.

16

ThS. Đỗ thị Tuyết Hoa

http://scv.udn.vn/dtthoa

 Cơ sở dữ liệu
Công nghệ tri thức

17

ThS. Võ Đức Hoàng

http://scv.udn.vn/vdhoang

Xử lý ảnh
Trí tuệ nhân tạo

18

ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ

http://scv.udn.vn/ntmhy

Công nghệ phần mềm

19

ThS. Nguyễn Thế Xuân Ly

http://scv.udn.vn/ntxly

Routing and Switching
Network Optimizing.

20

ThS. Huỳnh Trung Mạnh

 

 

21

ThS. Nguyễn Văn Nguyên

http://scv.udn.vn/nvnguyen

Hệ thống tác tử di động (Mobile Agent)
Quản trị mạng trên Windows SEVER và LINUX

22

ThS. Phan Thanh Tao

 

 

23

ThS. Bùi Thị Thanh Thanh

 

 

24

ThS. Trần Hồ Thủy Tiên

http://scv.udn.vn/tranhothuytien

Hệ điều hành
Tính toán song song
Tính toán lưới.

25

ThS. Phan Chí Tùng

 

 

26

KS Triệu Thị Ni Ni

http://scv.udn.vn/ttnini

 

27

ThS. Đặng Duy Thắng

http://scv.udn.vn/dangduythang

Các công nghệ WebGIS

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC