DHBK

Lý lịch khoa học

02/08/2017 10:21

STT

Ho và tên

Lý lịch khoa học

Hướng nghiên cứu

1

PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi

http://scv.udn.vn/ntkhoi

Mô hình hóa hình học
Hệ phân tán
Xử lý song song

2

TS. Trương Ngọc Châu

http://scv.udn.vn/truongngocchau

Cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu

3

TS. Nguyễn Văn Hiệu

http://scv.udn.vn/nguyenvanhieu

Hệ hổ trợ ra quyết định
Lý thuyết tối ưu

4

TS. Huỳnh Hữu Hưng

http://scv.udn.vn/hhhung

Xử lý tín hiệu
Xử lý ảnh
Nhận dạng
Thị giác máy tính

5

TS. Đặng Hoài Phương

http://scv.udn.vn/dhphuong

 

6

TS. Phạm Minh Tuấn

http://scv.udn.vn/phamminhtuan

Học máy
Trí tuệ nhân tạo
Soft Computing

7

TS. Phạm Công Thắng

http://scv.udn.vn/pcthang

Computer Vision, Mathematical Image and Video Processing, Inverse Problems and Variational Methods, Deep Learning

8

ThS. Đặng Thiên Bình

http://scv.udn.vn/dtbinh

Modeling, Meta-modeling
Testing & Testablility

9

TS. Ninh Khánh Duy

http://scv.udn.vn/nkduy

Tổng hợp tiếng nói dựa trên mô hình Markov ẩn (HMM)

10

ThS. Mai Văn Hà

http://scv.udn.vn/mvha

Mạng thông tin và truyền thông
Hệ phân tán
Xử lý song song

11

ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh

http://scv.udn.vn/ltmhanh

Công nghệ phần mềm
Kiểm thử phần mềm
Cơ sở dữ liệu.

12

ThS. Đỗ thị Tuyết Hoa

http://scv.udn.vn/dtthoa

 Cơ sở dữ liệu
Công nghệ tri thức

13

TS. Võ Đức Hoàng

http://scv.udn.vn/vdhoang

Xử lý ảnh
Trí tuệ nhân tạo

14

ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ

http://scv.udn.vn/ntmhy

Công nghệ phần mềm

15

ThS. Nguyễn Thế Xuân Ly

http://scv.udn.vn/ntxly

Routing and Switching
Network Optimizing.

16

ThS. Nguyễn Văn Nguyên

http://scv.udn.vn/nvnguyen

Hệ thống tác tử di động (Mobile Agent)
Quản trị mạng trên Windows SEVER và LINUX

17

ThS. Phan Thanh Tao

http://scv.udn.vn/pttao

Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu & thuật toán.

18

TS. Bùi Thị Thanh Thanh

http://scv.udn.vn/bttthanh

Hardware implementation of algorithms and neural networks on FPGA, IoT application development

19

ThS. Trần Hồ Thủy Tiên

http://scv.udn.vn/tranhothuytien

Hệ điều hành
Tính toán song song
Tính toán lưới.

20

ThS. Phan Chí Tùng

http://scv.udn.vn/pctung

Cấu trúc dữ liệu & thuật toán

27

ThS. Đặng Duy Thắng

http://scv.udn.vn/dangduythang

Các công nghệ WebGIS

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC