DHBK

Cơ cấu tổ chức

02/08/2017 04:35

Ban lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2020-2025

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

Email: ntkhoi@dut.udn.vn; ĐT: 0903 511 888

Phụ trách: Quản lý chung các hoạt động của Khoa; Công tác quy hoạch phát triển; Công tác quản lý nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Công tác đào tạo Thạc sỹ; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Quan hệ với các đơn vị đào tạo trong nước; Công tác thi đua khen thưởng; Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất; Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV, ngành Công nghệ Thông tin (hợp tác với Đại học Polytech Marseille và Đại học Bách khoa Grenoble).

Phó Trưởng khoa: TS. Đặng Hoài Phương

Email: dhphuong@dut.udn.vn; ĐT: 0935 578 555

Phụ trách: Công tác đào tạo Đại học; Quan hệ với các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước; Công tác sinh viên và giảng viên chủ nhiệm; Công tác Đoàn thanh niên; Công tác Kiểm định chất lượng; Quản lý truyền thông và hệ thống Website của Khoa.

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Minh Tuấn

Email: pmtuan@dut.udn.vn; ĐT: 0913 230 910

Phụ trách: Công tác hợp tác quốc tế; Chương trình đào tạo CNTT Chất lượng cao – Ngoại ngữ Nhật; Công tác quản lý các dự án, đề tài Nghiên cứu Khoa học; Công tác sinh viên Nghiên cứu Khoa học, Trung tâm nghiên cứu DATIC; Công tác đào tạo sau Đại học; Công tác cơ sở vật chất.


CÁC THÔNG TIN KHÁC