Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2014-2019

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Email: ntbinh@dut.udn.vn; ĐT: 0914 74 79 74

Phụ trách: Quản lý chung các hoạt động của Khoa; Công tác quy hoạch phát triển; Công tác quản lý nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Công tác đào tạo Thạc sỹ; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Quan hệ với các đơn vị đào tạo trong nước; Công tác thi đua khen thưởng; Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất; Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV, ngành Công nghệ Thông tin (hợp tác với Đại học Polytech Marseille và Đại học Bách khoa Grenoble).

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

Email: ntkhoi@dut.udn.vn; ĐT: 0903 511 888

Phụ trách: Công tác đào tạo Đại học; Quan hệ với các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước; Công tác sinh viên và giáo viên chủ nhiệm; Công tác đoàn; Quản lý trang web của Khoa.

Phó Trưởng khoa: TS. Huỳnh Hữu Hưng

Email: hhhung@dut.udn.vn; ĐT: 0905 444 669

Phụ trách: Công tác hợp tác quốc tế; Chương trình đào tạo Chất lượng cao; Công tác quản lý các dự án, đề tài Nghiên cứu Khoa học; Công tác sinh viên Nghiên cứu Khoa học; Trung tâm nghiên cứu DATIC; Công tác đào tạo Tiến sỹ; Công tác kiểm định chất lượng.


CÁC THÔNG TIN KHÁC