DHBK

Hội đồng bảo vệ DATN học kỳ 2, năm học 2021-2022

18/07/2022 09:07

Hội đồng bảo vệ ĐATN Học kỳ 2, năm học 2021-2022 tổ chức vào ngày 19-20/7/2022.

Danh sách sinh viên phân bố vào các Hội đồng trong: LINK