DHBK

Biểu mẫu của Khoa Cơ khí Giao thông

06/03/2019 11:00

TT

Loại mẫu

Ghi chú

1

Qui định nội dung và hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp:

- Bìa thuyết minh ĐATN

- Nội dung ĐATN

- Quy định liêm chính học thuật

SV

2

Hướng dẫn thanh toán

CB

3

Biểu mẫu cơ sở vật chất

CB

4

Thực tập tốt nghiệp

SV

5

........

.....


CÁC THÔNG TIN KHÁC