DHKT

Hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên

01/02/2024 17:24

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc hằng năm

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 22 (2019)

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2023


OTHER INFORMATION