VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

STT

 

Biểu mẫu

 

Tải về

1

 

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

2

 

Quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

 

3

 

Quy định về xét, cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

4

 

Quy định mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

5

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”

 

6

 

Quy định biên soạn, thẩm định và đánh giá, lựa chọn, duyệt sách phục vụ đào tạo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

7

 

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

8

 

Quy định quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

9

 

Quy định về yêu cầu trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy chương trình CLC tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

10

 

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy liên thông từ cao đẳng

 

11

 

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

12

 

Điều chỉnh Phụ lục “Tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”

 

13

 

Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động

 

14

 

Chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

15

 

Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

16

 

Quy định tổ chức dánh giá học tập của sinh viên đại học, học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

17

 

Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

18

 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

19

 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

20

 

Quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

21

 

Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đến

 

22

 

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

23

 

Quy trình ban hành văn bản tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

24

 

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

25

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

26

 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

27

 

Quy trình thanh tra chuyên đề tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

28

 

Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

29

 

Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

30

 

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

31

 

Quy trình thanh tra công tác giảng dạy và tổ chức thi cuối kỳ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

32

 

Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

33

 

Quy trình thanh tra chuyên đề tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

34

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng