DHBK

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng thay thế

28/04/2017 11:04

Khu D, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Giám đốc Trung tâm: TS. Dương Việt Dũng


Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng thay thế.


CÁC THÔNG TIN KHÁC