Bộ môn Thiết kế máy - Hệ thống công nghiệp

1

VŨ THỊ HẠNH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thiết kế máy - Hệ thống Công nghiệp

Điện thoại DĐ: 0905.084.137
Email: vthanh@dut.udn.vn

 

2

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.616.682
Email: tbchien@dut.udn.vn

 

3

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Khoa Cơ khí Giao thông, Phụ trách chuyên ngành Sản xuất tự động (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN CÔNG HÀNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.294.901
Email: nchanh@ud.edu.vn

 

5

BÙI MINH HIỂN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.268.297
Email: bmhien@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN NGỌC TÂN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0938.707.290
Email: nntan@dut.udn.vn

 

7

DƯƠNG THỌ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.313
Điện thoại DĐ: 0913.490.641
Email: dtho@dut.udn.vn

 

8

TÔN NỮ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3646.663
Điện thoại DĐ: 0918.35.7468
Email: htrangm@yahoo.com

 

9

NGUYỄN VĂN YẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.103
Điện thoại DĐ: 0914.038.888
Email: nvyen@ac.udn.vn

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC