DHBK

Đội ngũ cán bộ

28/04/2017 09:36

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG - Điện thoại: 0236.3736.945 - Email: ckgt@dut.udn.vn

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

 

1

PHẠM QUỐC THÁI
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông, Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Ô tô

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email:
pqthai@dut.udn.vn

 

2

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email:
ptlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email:
nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

4     NGUYỄN CÔNG HÀNH
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Điện thoại DĐ: 0935.251.579
Email:
nchanh@dut.udn.vn
 

5

VÕ HOÀI THƯƠNG
CN,

Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0787.744.448
Email:
vhthuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

1

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3736.256
Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email:
ndson@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN THIÊN ÂN
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.877.131

Email: nvthan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VÕ ĐẠO
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.706
Email:
nvdao@dut.udn.vn

 

4

NGÔ PHAN THU HƯƠNG
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.424
Điện thoại DĐ: 0906.333.001
Email:
npthuong@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ KIM LOAN (SPKT)
NCS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0342.552.650
Email: ntkloan@dut.udn.vn

 

6

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email:
ptlong@dut.udn.vn

 

7

TRỊNH XUÂN LONG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0812.224.246
Email: txlong@dut.udn.vn

 

8

PHẠM NGỌC QUANG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0773353057
Email:
pnquang@dut.udn.vn

 

9

 

NGUYỄN VĂN QUYỀN
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0985.001.194
Email:
nvquyen@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.886.745
Email:
ntbtuyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

1

PHẠM QUỐC THÁI
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông; Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Ô tô
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email:
pqthai@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VIỆT HẢI
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.441.555
Email:
nvhai@@dut.udn.vn

 

3

HOÀNG THẮNG
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học


Điện thoại DĐ: 070.2509.826
Email: hthang
@dut.udn.vn

 

4           

LƯU ĐỨC LỊCH
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0945.145.376
Email: ldlich
@dut.udn.vn
 

5

NGUYỄN VIẾT THUẬN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.011.713
Email:
nvthuan@dut.udn.vn

 

6

LÊ MINH TIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.007.456
Email:
lmtien@ac.udn.vn

 

7

VÕ NHƯ TÙNG
ThS, Giảng viên thực hành
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.535.058
Email: vntung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1

LÊ MINH ĐỨC (CKGT)
TS, Giảng viên

Trưởng Bộ môn Bộ môn Máy Động lực
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.794
Email:
minhducle@dut.udn.vn

 

2

TRẦN VĂN NAM
GS.TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3826.444
Điện thoại DĐ: 0913.477.045
Email:
tvntran@ac.udn.vn

 

3

DƯƠNG ĐÌNH NGHĨA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.366.0388
Email:
ddnghia@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email:
nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH BÁ VANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3896.134
Điện thoại DĐ: 0905.174.870
Email:
hbvang@dut.udn.vn

 

6

VÕ ANH VŨ
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.533.059
Email:
vavu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀU THỦY

1

TRẦN VĂN LUẬN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy

Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3572.143
Điện thoại DĐ: 0905.137.226
Email:
tvluan@dut.udn.vn

 

2

BÙI TUẤN VIỆT LONG
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.005.846
Email:
btvlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN MINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.523.110
Email:
nvminh@dut.udn.vn

 

4

PHẠM TRƯỜNG THI
NCS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email:
ptthi@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN XUÂN SƠN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0943.038.999
Email:
nxson@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TIẾN THỪA
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.080.261
Email:
ntthua@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0934.312.432
Email:
nthtrang@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY - HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

1

VŨ THỊ HẠNH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thiết kế máy - Hệ thống Công nghiệp

Điện thoại DĐ: 0905.084.137
Email:
vthanh@dut.udn.vn

 

2

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên

Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.616.682
Email:
tbchien@dut.udn.vn

 

3

LÊ CUNG
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email:
lcung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN CÔNG HÀNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.251.579
Email:
nchanh@dut.udn.vn

 

5

TÔN NỮ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3646.663
Điện thoại DĐ: 0918.35.7468
Email:
htrangm@yahoo.com

 

6

HUỲNH ĐỨC TRÍ
ThS, Giảng viên
Bí thư Liên chi đoàn

Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.519.357
Email:
hdtri@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CKGT)

1

 

BÙI VĂN GA
GS.TSKH, Tổng biên tập tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng

Lý lịch khoa học

 


Điện thoại DĐ: 0913.402.278
Email: buivanga@ac.udn.vn

 

2

TRẦN THANH HẢI TÙNG
PGS.TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3614.224
Điện thoại DĐ: 0913.459.649
Email:
haitungdng@gmail.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CKGT)

1

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Phó Hiệu trưởng

Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email:
pmduc@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên

Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế, Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email:
nvtrieu@dut.udn.vn

 

3

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất

Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email:
dvdung@dut.udn.vn

 

 THỈNH GIẢNG (CKGT)

1

NGUYỄN ĐỘ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.739
Điện thoại DĐ: 0905.060.099
Email:
ndo@dut.udn.vn

 

2

PHẠM THỊ KIM LOAN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.914
Điện thoại DĐ: 0905.167.546
Email:
ptkloan@dut.udn.vn

 

3

LÊ VĂN LƯỢC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3834.074
Điện thoại DĐ: 0913.412.231
Email:
lvluoc@dut.udn.vn

 

4

 

NGUYỄN HỮU THÀNH
KS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3826.624
Điện thoại DĐ: 0913.443.699

 

5

 

PHÙNG XUÂN THỌ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3820.361
Điện thoại DĐ: 0914.113.222
Email:
thopx@dau.edu.vn

 

6

NGUYỄN DANH TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3612.118
Điện thoại DĐ: 0913.401.175
Email:
ndtuong@dut.udn.vn

 

7

PHAN TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3655.278
Điện thoại DĐ: 0905.293.482
Email:
ptuong@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN HOÀNG VIỆT
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3830.804
Điện thoại DĐ: 0919.078.056
Email:
nhviet@dut.udn.vn

 

9

THÁI HOÀNG PHONG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3950.93
Điện thoại DĐ: 0913.420.369
Email:
thphong@dut.udn.vn

 

10

DƯƠNG THỌ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.313
Điện thoại DĐ: 0913.490.641
Email:
dtho@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN VĂN YẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.103
Điện thoại DĐ: 0914.038.888
Email:
nvyen@ac.udn.vn

 

12

 

NGUYỄN XUÂN HÙNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.899
Điện thoại DĐ: 0913.476.885
Email:
nxhung@dut.udn.vn

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC