DHBK

Đội ngũ cán bộ

28/04/2017 09:36

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG - Điện thoại: 0236.3736.945 - Email: ckgt@dut.udn.vn

1

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN CÔNG HÀNH
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.251.579
Email: nchanh@dut.udn.vn

 

4

VÕ HOÀI THƯƠNG
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0787.744.448
Email: vhthuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

1

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email: ndson@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN THIÊN ÂN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.877.131
Email: nvthan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VÕ ĐẠO
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.706
Email: nvdao@dut.udn.vn

 

4

NGÔ PHAN THU HƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.333.001
Email: npthuong@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ KIM LOAN (SPKT)
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 034.255.2650
Email: ntkloan@dut.udn.vn

 

6

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

7

TRỊNH XUÂN LONG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0812.224.246
Email: txlong@dut.udn.vn

 

8

PHẠM NGỌC QUANG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0773.353.057
Email: pnquang@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN VĂN QUYỀN
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0985.001.194
Email: nvquyen@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.886.745
Email: ntbtuyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

2

PHẠM QUỐC THÁI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VIẾT THUẬN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.011.713
Email: nvthuan@dut.udn.vn

 

4

LÊ MINH TIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.007.456
Email: lmtien@ac.udn.vn

 

5

VÕ NHƯ TÙNG
ThS, Giảng viên thực hành
Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.535.058
Email: vntung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀU THỦY

1

TRẦN VĂN LUẬN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.137.226
Email: tvluan@dut.udn.vn

 

2

BÙI TUẤN VIỆT LONG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.005.846
Email: btvlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN MINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.523.110
Email: nvminh@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN XUÂN SƠN
KS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0943.038.999
Email: nxson@dut.udn.vn

 

5

PHẠM TRƯỜNG THI
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TIẾN THỪA
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.080.261
Email: ntthua@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0934.312.432
Email: nthtrang@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1

LÊ MINH ĐỨC (CKGT)
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Máy Động lực
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.950.706
Email: minhducle @dut.udn.vn

 

2

TRẦN VĂN NAM
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.477.045
Email: tvntran@ac.udn.vn

 

3

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

4

DƯƠNG ĐÌNH NGHĨA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 038.366.0388
Email: ddnghia@dut.udn.vn

 

5

LÊ CÔNG TÍN
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0356.031.775
Email: lctin@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

7

HUỲNH BÁ VANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.174.870
Email: hbvang@dut.udn.vn

 

8

VÕ ANH VŨ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.533.059
Email: vavu@dut.udn.vn

 

9

THÁI THỊ NGỌC HẰNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 038.831.7155
Email: ttnhang@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY - HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

1

VŨ THỊ HẠNH
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Thiết kế máy - Hệ thống Công nghiệp

Điện thoại DĐ: 0905.084.137
Email: vthanh@dut.udn.vn

 

2

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0929.437.153
Email: tbchien@dut.udn.vn

 

3

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN CÔNG HÀNH
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.251.579
Email: nchanh@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN NGỌC TÂN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0938.707.290
Email: nntan@dut.udn.vn

 

6

TÔN NỮ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0918.35.7468
Email: htrangm@yahoo.com

 

7

HUỲNH ĐỨC TRÍ
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.519.357
Email: hdtri@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CKGT)

1

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên chính
Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CKGT)

1

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

2

BÙI VĂN GA
GS. TSKH, Giảng viên cao cấp

Tổng biên tập TC KHCN ĐHĐN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.402.278
Email: buivanga@ac.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CKGT)

1

NGUYỄN ĐỘ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.060.099
Email: ndo@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN XUÂN HÙNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.476.885
Email: nxhung@dut.udn.vn

 

3

PHẠM THỊ KIM LOAN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.167.546
Email: ptkloan@dut.udn.vn

 

4

LÊ VĂN LƯỢC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.412.231
Email: lvluoc@dut.udn.vn

 

5

THÁI HOÀNG PHONG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.420.369
Email: thphong@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN HỮU THÀNH
KS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.443.699

 

7

DƯƠNG THỌ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.490.641
Email: dtho@dut.udn.vn

 

8

PHÙNG XUÂN THỌ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.113.222
Email: thopx@dau.edu.vn

 

9

NGUYỄN DANH TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.401.175
Email: ndtuong@dut.udn.vn

 

10

PHAN TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.293.482
Email: ptuong@dut.udn.vn

 

11

TRẦN THANH HẢI TÙNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.459.649
Email: tthtung@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN HOÀNG VIỆT
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.078.056
Email: nhviet@dut.udn.vn

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC