DHBK

Tầm nhìn, sứ mạng

23/08/2020 21:28

Tầm nhìn

Đến năm 2025, trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội trong nước và thế giới.

Sứ mạng 

Là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.