DHBK

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí- chuyên ngành Cơ khí Động lực

28/04/2017 11:18

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ - CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực (Cử nhân, áp dụng từ khóa 2020):

2. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tích hợp chuyên sâu đặc thù hệ chính quy ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực (Cử nhân-Kỹ sư, áp dụng từ khóa 2020)

 

3. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của CTĐT 2018 CLC ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực

4. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của CTĐT 2015 (150TC) Ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực

II. DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT

Mã CTĐT

Tên CTĐT

Số TC

Mã ngành

Tên ngành

Chuyên ngành

Ghi chú

1

1033006

Kỹ thuật cơ khí K2015

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

2

1033008

Kỹ thuật cơ khí K2016

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

3

1033010

Kỹ thuật cơ khí K2017

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

4

1033011

Kỹ thuật cơ khí K2018

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

5

1033012

Kỹ thuật cơ khí K2018CLC

120

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

6

1033013

Kỹ thuật cơ khí K2019CLC

150

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

7

1033015

Kỹ thuật cơ khí K2020

130 (Cử nhân)

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

8 1033018 Kỹ thuật cơ khí K2020 180 (Kỹ sư) 7520103 Kỹ thuật cơ khí CKĐL Chi tiết CTĐT

III. CÁC VĂN BẢN CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ - CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT

Tên văn bản

Ghi chú

1

Quyết định 780/ĐHBK-ĐT ban hành CTĐT_CKĐL

 

2

Giấy đề nghị 09/2012/CKGT thành lập HĐTĐ CTĐT 150 TC

 

3

Quyết định 604/ĐHBK-ĐT/2012 thành lập HĐTĐ khung CTĐT_KTCK 150 TC

 

4

Quyết định 962/ĐHBK-ĐT/2012 thành lập HĐTĐ khung CTĐT_KTCK 150 TC

 

5

Biên bản thẩm định CTĐT theo quyết định 962/ĐHBK-ĐT/2012

 

6

Quyết định 994/ĐHBK-ĐT ban hành CTĐT

 

7

Quyết định 1089/ĐHBK-ĐT thành lập HĐTĐ chi tiết CTĐT_KTCK

 

8

Quyết định 1160/ĐHBK-ĐT ban hành CTĐT

 

9

Quyết định 773/ĐHBK-ĐT thành lập HĐTĐ CTĐT 150 TC (điều chỉnh, bổ sung)

 

10

Biên bản thẩm định CTĐT theo quyết định 773/ĐHBK-ĐT

 

11

Quyết định 850/ĐHBK-ĐT cập nhật, điều chỉnh, bổ sung CTĐT 150 TC