Ngành Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ:

1.  Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT Ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực (CLC)

2.   Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT Ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT

Mã CTĐT

Tên CTĐT

Số TC

Mã ngành

Tên ngành

Chuyên ngành

Ghi chú

1

1033006

Kỹ thuật cơ khí K2015

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

2

1033008

Kỹ thuật cơ khí K2016

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

3

1033010

Kỹ thuật cơ khí K2017

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

4

1033011

Kỹ thuật cơ khí K2018

153

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

5

1033012

Kỹ thuật cơ khí K2018CLC

120

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT

6

1033013

Kỹ thuật cơ khí K2019CLC

120

7520103

Kỹ thuật cơ khí

CKĐL

Chi tiết CTĐT