DHBK

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Ôtô

20/03/2021 11:21

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ÔTÔ

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật Ôtô (Cử nhân)

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tích hợp chuyên sâu đặc thù hệ chính quy ngành Kỹ thuật Ôtô (Cử nhân-Kỹ sư)

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ÔTÔ

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Ô tô tuyển sinh từ năm 2021

III. NHỮNG LỢI THẾ NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ TẠI BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Lý do lựa chọn ngành Kỹ thuật Ô tô tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC