Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

TT

Thông tin yêu cầu

Nội dung thông tin

1

Tên ngành/(chuyên ngành)

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

2

Mã ngành

7520118

3

Năm bắt đầu tuyển sinh

2019

4

Số lượng sinh viên tốt nghiệp từ khi mở ngành đến nay

 

5

Tỷ lệ có việc làm sau 12 tháng

 

6

Giới thiệu tổng quan về ngành

 

Đào tạo 4 năm, Kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp được trang bị tốt kiến thức cơ sở kỹ thuật và chuyên ngành cần thiết về tối ưu hóa, quản lý hệ thống sản xuất và dịch vụ, kinh tế, và kỹ thuật – kiến thức tổng quan các ngành khác như cơ khí, điện, công nghệ thông tin, logistics và chuỗi cung ứng – nhằm phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hiệu quả các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

7

Chuẩn đầu ra đã công bố:

- Kiến thức

- Kỹ năng

- Thái độ và hành vi

- Tin học

- Ngoại ngữ

1.Kiến thức và lập luận ngành

- Áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể thuộc lĩnh vực kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

- Sử dụng các phần mềm chuyên ngành và kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực hệ thống công nghiệp.

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp

- Tổ chức, triển khai và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.

- Nhận thức về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

- Giao tiếp ngoại ngữ trong công việc một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hội nhập.

- Nhận ra nhu cầu và thực hiện việc học tập suốt đời.

3. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường và quá trình sáng tạo

- Thiết kế hệ thống công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các ràng buộc về kinh tế, môi trường và xã hội.

- Điều hành, kiểm tra và đánh giá hệ thống công nghiệp để duy trì hoạt động có hiệu quả và phục vụ cho công tác cải tiến, tối ưu hóa hệ thống.

- Quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến con người, kỹ thuật, sản phẩm và trang thiết bị trong lĩnh vực hệ thống công nghiệp.

 

8

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có thể làm việc trong nhà máy, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, xây dựng, logistics, trường học, bệnh viện, ….

  1. Kỹ sư kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất của nhà máy hoặc các đơn vị
  2. Kỹ sư quản lý chất lượng: Tham gia xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng trong các đơn vị
  3. Kỹ sư năng suất: cải tiến các hệ thống sản xuất nhằm giảm chi phí và tăng năng suất lao động
  4. Kỹ sư quản lý dự án: hoạch định và theo dõi tiến độ dự án
  5. Kỹ sư quản lý sản xuất, cung ứng vật tư, kho vận, logistics