Bộ môn Cơ kỹ thuật

BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

1

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ kỹ thuật

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VÕ ĐẠO
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.706
Email: nvdao@dut.udn.vn

 

3

 

VÕ THANH HOÀNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.887.931
Email: thanhhoangs87@gmail.com

 

4

NGÔ PHAN THU HƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.424
Điện thoại DĐ: 0906.333.001
Email: npthuong@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ KIM LOAN (SPKT)
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0903.565.199
Email: ntkloan@dut.udn.vn

 

6

TRỊNH XUÂN LONG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0163.531.0236
Email: txlong@dut.udn.vn

 

7

THÁI HOÀNG PHONG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3950.93
Điện thoại DĐ: 0913.420.369
Email: thphong@dut.udn.vn

 

8

PHẠM NGỌC QUANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.430.090
Email: pnquang@dut.udn.vn

 

9

 

NGUYỄN VĂN QUYỀN
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0985.001.194
Email: nvquyen@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3736.256
Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email: ndson@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.886.745
Email: ntbtuyen@dut.udn.vn

 

 

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC