Ban chủ nhiệm Khoa

 TS-GVC Phạm Quốc Thái
Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C228, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pqthai@dut.udn.vn
TS-GV Nguyễn Quang Trung
Phó Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn
TS-GV Phan Thành Long
Phó Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C226, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ptlong@dut.udn.vn
   

CÁC THÔNG TIN KHÁC