DHBK

Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí Giao thông

25/04/2017 16:39

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG - Điện thoại: 0236.3736.945 - Email: ckgt@dut.udn.vn

1

PHẠM QUỐC THÁI
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn

 

2

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

CÁC THÔNG TIN KHÁC