DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo Tiến sĩ - Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ

25/09/2021 17:28

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Quyết định ban hành

Mục tiêu, chuẩn đầu ra

01

Kỹ thuật Cơ khí

(Mechanical Engineering)

9520103

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật xây dựng

(Civil Engineering)

9580201

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

9480101

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

04

Cơ kỹ thuật

(Technical Mechanics)

9520101

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật cơ khí động lực

(Transport Mechanical Engineering )

9520116

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật nhiệt

(Thermal Engineering)

9520115

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Automation and Control Engineering)

9520216

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật điện

(Electrical Engineering)

9520201 QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021 Chi tiết tại đây

09

Kỹ thuật điện tử

(Electronic Engineering)

9520203

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

10

Kỹ thuật viễn thông

(Telecommunications Engineering)

9520208

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

11

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

9420201

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây.

12

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

9540101

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(Transportation Construction Engineering)

9580205

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật tài nguyên nước

(Water Resource Engineering)

9580212

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

(Hydraulic Construction Engineering)

9580202

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây

16

Kỹ thuật môi trường

(Environmental  Engineering)

9520320

QĐ số 1596/QĐ-ĐHBK ngày 11/06/2021

Chi tiết tại đây