DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Biểu mẫu Đào tạo Sau Đại học

24/03/2017 10:05

Stt

Biểu mẫu

1

Đơn xin học bổ sung kiến thức

2

Đơn đề nghị thay đổi định hướng đào tạo Thạc sĩ

3

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần.

4

Giấy xác nhận học viên

5

Đơn xin học lại

6

Đơn xin gia hạn thời gian làm luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

7

Tờ trình về việc tổ chức Bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

8

Nhận xét đề cương luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

9

Tờ trình về việc ra Quyết định giao đề tài và người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

10

Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

11

Hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

12

Xác nhận về nội dung và hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

13

Tờ trình về việc tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

14

Đơn xin bảo vệ luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

15

Lý lịch khoa học

16

Nhận xét luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp (dành cho người hướng dẫn)

17

Nhận xét luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp (dành cho người phản biện)

18

Nhận xét luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp (dành cho thành viên hội đồng)

19

Báo cáo về việc bổ sung, sửa chữa luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

20

Giấy cam đoan v/v nộp hộ lưu chiểu luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

21

Giấy cam đoan v/v nộp lưu chiểu luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

22

Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

23

Giấy xác nhận đã nộp lưu chiểu luận văn tốt nghiệp/ đề án tốt nghiệp

24

Mẫu kê khai thông tin học viên

25

Phiếu thanh toán ra trường dành cho học viên cao học

26

Phiếu đánh giá khóa học của người sắp tốt nghiệp