DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ

07/10/2021 16:01

STT

Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thông tin chi tiết

Phụ lục đề án

01

 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Chi tiết tại đây

 

02

 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Chi tiết tại đây

Chi tiết phụ lục

03

 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

Chi tiết tại đây

 

04

 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Chi tiết tại đây

Chi tiết phụ lục

05

 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

Chi tiết tại đây

 

06

 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024

Chi tiết tại đây