DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Quyết định mở ngành Tiến sĩ

18/01/2024 10:28

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Quyết định mở ngành

Chi tiết Quyết định

01

Kỹ thuật Cơ khí

(Mechanical Engineering)

9520103

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật xây dựng

(Civil Engineering)

9580201

1959/QĐ-ĐHĐN, 27/06/2019, Đại học Đà Nẵng

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

9480101

846/QĐ-BGDĐT, 02/03/2010, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

04

Cơ kỹ thuật

(Technical Mechanics)

9520101

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật cơ khí động lực

(Transport Mechanical Engineering )

9520116

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật nhiệt

(Thermal Engineering)

9520115

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 07/03/2014, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Automation and Control Engineering)

9520216

6023/QĐ-BGDĐT, 24/12/2010, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật điện

(Electrical Engineering)

9520201 6468/QĐ-BGD&ĐT-SĐH, 20/11/2001, Bộ GD&ĐT Chi tiết tại đây

09

Kỹ thuật điện tử

(Electronic Engineering)

9520203

344/QĐ-BGDDT, 02/02/2015, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

10

Kỹ thuật viễn thông

(Telecommunications Engineering)

9520208

344/QĐ-BGDDT, 02/02/2015, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

11

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

9420201

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây.

12

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

9540101

1371/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, 17/03/2004, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(Transportation Construction Engineering)

9580205

2250/QĐ-ĐHĐN, 05/07/2018, Đại học Đà Nẵng

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

(Hydraulic Construction Engineering)

9580202

6468/QĐ-BGD&ĐT-SĐH, 20/11/2001, Bộ GD&ĐT

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật môi trường

(Environmental  Engineering)

9520320

815/QĐ-ĐHĐN, 20/03/2019, Đại học Đà Nẵng

Chi tiết tại đây