DHBK

Quy định đào tạo sau đại học

STT

Quy định

Số quyết định

Ngày ban hành

01

Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ, ĐHBK

405/QĐ-ĐHBK

05.03.2019

02

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

08/2017/TT-BGDĐT

04.04.2017

03

Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ - ĐHĐN

2700/QĐ-ĐHĐN

22.08.2017

04

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, ĐHBK-ĐHĐN

598/QĐ-ĐHBK

27.12.2016

05

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Bộ GD&ĐT

15/2014/TTBGDĐT

15.05.2014

06

Quy  định đào tạo tiến sĩ của ĐHĐN

1636/ĐHĐN

26.04.2010

07

Quy định về hình thức luận văn thạc sĩ