DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ

18/06/2020 14:15

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 9 năm 2023

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 7 năm 2023

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 5 năm 2023

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 11 năm 2022

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 8 năm 2022

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 6 năm 2022

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 5 năm 2022

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ tháng 1 năm 2021

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ năm 2020

Chi tiết tại đây

Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ năm 2019

Chi tiết tại đây