DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Mục tiêu và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2019

25/05/2021 11:26

Mục tiêu và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu ban hành năm 2019

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Quyết định ban hành

Mục tiêu/ Chuẩn đầu ra

01

Kỹ thuật cơ điện tử

(Mechantronic Engineering)

8520115

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật Cơ Khí

(Mechanical Engineering)

8520103

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

8480101

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Nhiệt

(Thermal Engineering)

8520115

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

(Automototive and Vehicle Engineering)

8520116

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật điện

(Electrical engineering)

8520216

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

(Control Engineering and Automation)

 

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Điện tử

(Electronic Engineering)

60520203

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

09

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

8420201

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

10

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

8540101

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Hóa học

(Chemical Engineering)

52520301

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông

(Transportation Construction Engineering)

8580205

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng - Dân dụng & Công nghiệp

Civil Engineering - Building Structures & Construction

8580208

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

(Hydraulic Engineering)

8580202

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật môi trường

(Environmental Engineering)

8520320

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

16

Quản lý xây dựng

(Construction Management)

8580302

QĐ số 872/QĐ-ĐHBK ngày 16/4/2019

Chi tiết tại đây

17

Kiến trúc

(Architecture) 

8580101

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây