DHBK

Danh sách lớp 09T3 - Niên khóa 2009-2014

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Lưu Văn Bun

 

 

 

2

Nguyễn Anh Chiến

 

 

 

3

Nguyễn Trí Công

 

 

 

4

Cao Văn Cường

 

 

 

5

Nguyễn Minh Đạt

 

 

 

6

Lê Văn Định

 

 

 

7

Lê Văn Đức

 

 

 

8

Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

 

 

9

Nguyễn Văn Dũng

 

 

 

10

Trần Mạnh Dũng

 

 

 

11

Đặng Hữu Dương

 

 

 

12

Huỳnh Ngọc Duy

 

 

 

13

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

 

14

Đậu Trung Hào

 

 

 

15

Nguyễn Quang Hiếu

 

 

 

16

Lê Nguyễn Thái Hoà

 

 

 

17

Trương Đức Hùng

 

 

 

18

Nguyễn Đức Huy

 

 

 

19

Trịnh Trung Kiên

 

 

 

20

Võ Đình Lây

 

 

 

21

Nguyễn Thuỷ Lộc

 

 

 

22

Lê Minh Long

 

 

 

23

Nguyễn Lương Lực

 

 

 

24

Nguyễn Bá Mạnh

 

 

 

25

Nguyễn Như Nghĩa

 

 

 

26

Lê Nguyễn Gia Nguyên

 

 

 

27

Dương Công Nha

 

 

 

28

Lương Đức Trí Nhật

 

 

 

29

Phạm Hữu Nhường

 

 

 

30

Phan Văn Phú

 

 

 

31

Trần Văn Quân

 

 

 

32

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

33

Võ Văn Sinh

 

 

 

34

Bùi Văn Sơn

 

 

 

35

Nguyễn Văn Tâm

 

 

 

36

Lê Minh Thành

 

 

 

37

Trần Văn Thành

 

 

 

38

Hoàng Văn Thiết

 

 

 

39

Nguyễn Đức Thông

 

 

 

40

Trần Thị Thu Thuận

 

 

 

41

Nguyễn Minh Tín

 

 

 

42

Lê Đức Trí

 

 

 

43

Trần Công Trình

 

 

 

44

Phan Quang Trung

 

 

 

45

Nguyễn Thừa Tú

 

 

 

46

Đặng Văn Tuân

 

 

 

47

Đào Thị Tường Vi

 

 

 

48

Nguyễn Vinh

 

 

 

49

Trần Xuân Vũ

 

 

 

50

Hồ Quảng Nguyễn Hoài Vững

 

 

 

51

Tạ Quốc ý