DHBK

Danh sách lớp 09T2 - Niên khóa 2009-2014

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Phan Bá An

 

 

 

2

Lê Quang Bảo

 

 

 

3

Nguyễn Quốc Cường

 

 

 

4

Lê Quang Đạo

 

 

 

5

Trần Minh Đức

 

 

 

6

Hoàng Tuấn Dũng

 

 

 

7

Hoàng Tấn Duy

 

 

 

8

Lê Thị Cẩm Hằng

 

 

 

9

Hứa Văn Trung Hiếu

 

 

 

10

Hoàng Thế Hoà

 

 

 

11

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

 

12

Nguyễn Ngọc Hoàng

 

 

 

13

Trịnh Việt Hùng

 

 

 

14

Đặng Quốc Huy

 

 

 

15

Nguyễn Thái Khương

 

 

 

16

Phan Đình Lân

 

 

 

17

Trần Bảo Lộc

 

 

 

18

Đinh Công Lực

 

 

 

19

Doãn Mạnh

 

 

 

20

Lê Quang Minh

 

 

 

21

Bùi Văn Nam

 

 

 

22

Võ Trung Nghĩa

 

 

 

23

Trần Văn Nguyên

 

 

 

24

Nguyễn Văn Nhơn

 

 

 

25

Võ Thành Phát

 

 

 

26

Lê Hoàng Phong

 

 

 

27

Võ Hoàng Đức Phúc

 

 

 

28

Nguyễn Đình Quang

 

 

 

29

Võ Đình Rin

 

 

 

30

Võ Văn Sinh

 

 

 

31

Nguyễn Minh Sơn

 

 

 

32

Nguyễn Văn Sỹ

 

 

 

33

Nguyễn Thanh Tân

 

 

 

34

Võ Hoàng Thạch

 

 

 

35

Lê Bá Khánh Thành

 

 

 

36

Nguyễn Văn Thành

 

 

 

37

Mai Văn Thiện

 

 

 

38

Đinh Văn Thịnh

 

 

 

39

Nguyễn Xuân Thuận

 

 

 

40

Phan Nguyễn Như Thủy

 

 

 

41

Phan Bá Quyết Tiến

 

 

 

42

Tô Thanh Trí

 

 

 

43

Đinh Chí Trung

 

 

 

44

Vi Văn Trung

 

 

 

45

Nguyễn Minh Trường

 

 

 

46

Đỗ Văn Tư

 

 

 

47

Khuất Thanh Tùng

 

 

 

48

Nguyễn Khắc Uỷ

 

 

 

49

Nguyễn Ngọc Xuân