DHBK

Danh sách lớp 08T1 - Niên khóa 2008-2013

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Nguyễn Việt An

 

 

 

2

Phan Minh Linh Ân

 

 

 

3

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

4

Nguyễn Xuân Bắc

 

 

 

5

Lương Văn Bình

 

 

 

6

Huỳnh Phong Châu

 

 

 

7

Lê Văn Chính

 

 

 

8

Nguyễn Cường

 

 

 

9

Nguyễn Lệ Hoài Diễm

 

 

 

10

Phan Thanh Đô

 

 

 

11

Trần Ngọc Dự

 

 

 

12

Nguyễn Thị Đức

 

 

 

13

Lê Hữu Dũng

 

 

 

14

Lê Ngọc Duy

 

 

 

15

Nguyễn Ngọc Duy

 

 

 

16

Hồ Thái Hà

 

 

 

17

Hoàng Hà

 

 

 

18

Lê Kim Hạnh

 

 

 

19

Võ Đình Hiếu

 

 

 

20

Trần Công Hòa

 

 

 

21

Đỗ Thiên Hoàng

 

 

 

22

Trương Học

 

 

 

23

Dương Thanh Hợp

 

 

 

24

Nguyễn Ngọc Hùng

 

 

 

25

Lữ Thị Hồng Huyền

 

 

 

26

Lê Văn Khanh

 

 

 

27

Võ Đăng Khánh

 

 

 

28

Lê Xuân Lang

 

 

 

29

Nguyễn Lệ Hoài My

 

 

 

30

Võ Tá Nam

 

 

 

31

Trần Khánh Nguyên

 

 

 

32

Trịnh Duy Nhân

 

 

 

33

Lê Minh Nhựt

 

 

 

34

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

35

Đinh Văn Phương

 

 

 

36

Nguyễn Quang

 

 

 

37

Trương Nguyễn Kim Sa

 

 

 

38

Lê Sữa

 

 

 

39

Lê Minh Tài

 

 

 

40

Trương Văn Thái

 

 

 

41

Nguyễn Lê Đại Thành

 

 

 

42

Trương Giang Thao

 

 

 

43

Nguyễn Cao Hữu Thiện

 

 

 

44

Trương Đình Thuận

 

 

 

45

Huỳnh Quang Tiến

 

 

 

46

Nguyễn Thanh Toàn

 

 

 

47

Nguyễn Minh Trí

 

 

 

48

Phạm Triều

 

 

 

49

Trần Thân Trông

 

 

 

50

Nguyễn Minh Trung

 

 

 

51

Đỗ Hữu Trường

 

 

 

52

Trần Anh Tú

 

 

 

53

Nguyễn Ngọc Văn

 

 

 

54

Huỳnh Đức Việt

 

 

 

55

Nguyễn Bá Vinh

 

 

 

56

Võ Thái Vũ

 

 

 

57

Trương Bách  Nguyện

 

 

 

58

Đỗ Trọng Lộc