DHBK

Danh sách lớp 08T4 - Niên khóa 2008-2013

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Lã Phan Sơn Anh

 

 

 

2

Trương Tùng Châu

 

 

 

3

Lê Đình Chung

 

 

 

4

Nguyễn Hà Hải Đăng

 

 

 

5

Nguyễn Đình Đức

 

 

 

6

Trịnh Công Đức

 

 

 

7

Nguyễn Xuân Dũng

 

 

 

8

Đoàn Hữu Dụng

 

 

 

9

Trịnh Thái Hà

 

 

 

10

Đặng Phan Minh Hải

 

 

 

11

Phan Đình Hiền

 

 

 

12

Nguyễn Hiếu

 

 

 

13

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

14

Trương Hoàng Việt Hoà

 

 

 

15

Nguyễn Tiến Hoàn

 

 

 

16

Trần Hoàng

 

 

 

17

Nguyễn Cảnh Hùng

 

 

 

18

Nguyễn Thị Kim Hương

 

 

 

19

Lê Ngọc Huy

 

 

 

20

Trần  Xuân Huy

 

 

 

21

Trần Hữu Phú Huy

 

 

 

22

Lê Đại Huỳnh

 

 

 

23

Nguyễn Văn Khánh

 

 

 

24

Nguyễn Hữu Khoa

 

 

 

25

Trần Văn Lành

 

 

 

26

Đặng Xuân Lập

 

 

 

27

Đỗ Thị Huỳnh Liên

 

 

 

28

Phạm Thị Thuỳ Linh

 

 

 

29

Hồ Thành Luân

 

 

 

30

Đặng Công Mến

 

 

 

31

Nguyễn Quốc Mỹ

 

 

 

32

Trần Đình Nam

 

 

 

33

Đậu Xuân Ngọ

 

 

 

34

Ninh Văn Ngọc

 

 

 

35

Tống Thị Hồng Ngọc

 

 

 

36

Nguyễn Thanh Nhân

 

 

 

37

Nguyễn Quang Nhật

 

 

 

38

Nguyễn Huy An Phú

 

 

 

39

Phan Hoàng Phú

 

 

 

40

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

41

Hoàng Văn Quỳnh

 

 

 

42

Trần Mạnh Quỳnh

 

 

 

43

Phan Như Sơn

 

 

 

44

Đặng Văn Tân

 

 

 

45

Nguyễn Xuân Thế

 

 

 

46

Nguyễn Lý Hoàng Thiện

 

 

 

47

Phạm Đức Thiện

 

 

 

48

Ung Văn Thịnh

 

 

 

49

Phan Thành Thông

 

 

 

50

Đoàn Thuận

 

 

 

51

Hoàng Khánh Toàn

 

 

 

52

Thái Hữu Toàn

 

 

 

53

Trần Đình Triều

 

 

 

54

Nguyễn Quang Trung

 

 

 

55

Hoàng Nhật Trường

 

 

 

56

Phan Ngọc Tứ

 

 

 

57

Lê Minh Vương