DHBK

KHUNG CTĐT THẠC SĨ NGÀNH KTXD

23/09/2020 22:28

1. Theo định hướng nghiên cứu

Số
TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

Học kỳ

Ghi chú

Bắt buộc

Tự chọn bắt buộc

Tự chọn tự do

A.

KIẾN THỨC CHUNG (4 TÍN CHỈ)

 

 1.  

Triết học

3

x

 

 

1

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

x

 

 

1

 

B.

KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH (26 TÍN CHỈ)

 

 1.  

Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong phân tích kết cấu

3

x

 

 

1

 

 1.  

Dao động và thiết kế công trình kháng chấn

3

x

 

 

1

 

 1.  

Ổn định công trình

3

x

 

 

1

 

 1.  

Cơ học môi trường liên tục

3

x

 

 

1

 

 1.  

Ứng dụng xác suất và thống kê trong xây dựng

3

x

 

 

2

 

 1.  

Kỹ năng viết công bố khoa học

1

x

 

 

2

 

 1.  

Tối ưu hóa kết cấu

3

 

x

 

2

Chọn tối thiểu 10TC

 1.  

Tác dụng của gió bão, lốc lên công trình xây dựng

3

 

x

 

2

 1.  

Kết cấu liên hợp Thép-Bêtông

3

 

x

 

2

 1.  

Lý thuyết Tấm- Vỏ

3

 

x

 

2

 1.  

Ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép

3

 

x

 

2

 1.  

Luật xây dựng và các quy định trong quản lí dự án đầu tư xây dựng

3

 

x

 

2

 1.  

Xây dựng mô hình và khai thác dữ liệu thực nghiệm

3

 

x

 

2

 1.  

Vật liệu mới trong xây dựng

2

 

x

 

2

 1.  

Chuyên đề 1

3

 

x

 

2

 1.  

Chuyên đề 2

3

 

x

 

2

 1.  

Chuyên đề 3

4

 

x

 

2

C.

LUẬN VĂN

15

 

 

 

3

 

 

Tổng

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Theo định hướng ứng dụng

Số
TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại học phần

Học kỳ

Ghi chú

Bắt buộc

Tự chọn bắt buộc

Tự chọn tự do

A.

KIẾN THỨC CHUNG (4 TÍN CHỈ)

 

 1.  

Triết học

3

x

 

 

1

 

B.

KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH (27 TÍN CHỈ)

 

 1.  

Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong phân tích kết cấu

3

x

 

 

1

 

 1.  

Dao động và thiết kế công trình kháng chấn

3

x

 

 

1

 

 1.  

Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng BTCT

2

x

 

 

1

 

 1.  

Thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước

3

x

 

 

1

 

 1.  

Công nghệ thi công tầng hầm và phần thân công trình nhà cao tầng

3

x

 

 

2

 

 1.  

Ứng dụng xác suất và thống kê trong xây dựng

3

x

 

 

2

 

 1.  

Thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng thép và liên hợp thép-bê tông

4

 

x

 

2

Chọn tối thiểu 10TC

 1.  

Tổ chức công trường thi công nhà cao tầng

3

 

x

 

2

 1.  

Hư hỏng, sự cố và giải pháp khắc phục với công trình BTCT

3

 

x

 

2

 1.  

Thí nghiệm và Quản lí chất lượng công trình

3

 

x

 

2

 1.  

Hệ thống kỹ thuật trong công trình dân dụng

3

 

x

 

2

 1.  

Ứng dụng BIM trong thiết kế và quản lý dự án

4

 

x

 

2

 1.  

Ổn định công trình

3

 

x

 

2

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

 

x

 

2

 1.  

Luật xây dựng và các quy định trong quản lí dự án đầu tư xây dựng

3

 

x

 

2

 1.  

Vật liệu mới trong xây dựng

2

 

x

 

2

 1.  

Tham quan thực tế

2

 

x

 

2

C.

LUẬN VĂN

15

 

 

 

3

 

 

Tổng

45