DHBK

KHUNG CTĐT TIẾN SĨ NGÀNH KTXD

19/09/2020 06:28

NỘI DUNG

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

1. HỌC PHẦN BỔ SUNG

Bắt buộc

 

 

Đối với NCS có bằng tốt nghiệp Đại học: Học bổ sung các học phần trong CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Kỹ thuật xây dựng của trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

≥30

 

 

Đối với NCS có bằng tốt nghiệp thạc sĩ: Học một số học phần ở trình độ thạc sĩ nghiên cứu, ngành Kỹ thuật xây dựng của trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng theo kết quả xét của trường.

≥10

2. HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Bắt buộc

(11TC)

110901

Công bố quốc tế kết quả nghiên cứu khoa học

1

110902

Phân tích dữ liệu thực nghiệm

2

110903

Tiểu luận tổng quan

2

110904

Chuyên đề 1

2

110905

Chuyên đề 2

2

110906

Chuyên đề 3

2

Tự chọn

(tối thiểu 9TC)

110907

Cơ học vật rắn biến dạng

3

110908

Dao động công trình nâng cao

3

110909

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

110910

Lý thuyết tấm vỏ

3

110911

Phân tích phi tuyến kết cấu

3

110912

Ổn định kết cấu nâng cao

3

110913

Động lực học ngẫu nhiên

3

110914

Cơ học vật liệu nâng cao

3

110915

Tối ưu hóa kết cấu đa mục tiêu

3

3. LUẬN ÁN

 

110916

 

60

TỔNG CỘNG

90